Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Стратегічне управління розвитком харчових підприємств на засадах підвищення конкурентоспроможності продукції

УДК 664.013:005.21

БАСЮРКІНА Н. Й.
доктор економічних наук, доцент
Одеська національна академія харчових технологій
КОНСТАНТИНОВА Т. В.,
здобувач ПВНЗ «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика»

Анотація

В статті проведено дослідження та зроблено порівняльний аналіз стратегічних напрямів розвитку підприємств харчової промисловості на засадах підвищення конкурентоспроможності продукції. Доведено, що стратегічний розвиток харчових підприємств ґрунтується на реалізації дієвих стратегій економічного росту й багато в чому визначається механізмом підвищення конкурентоспроможності їх харчової продукції. Це вимагає від підприємств здійснювати постійний моніторинг конкурентоспроможності їх продукції. Надано процес управління конкурентоспроможністю харчового підприємства. Розроблено модель конкурентоспроможності харчового підприємства. Виокремлено стратегічні зони господарювання у моделі конкурентоспроможності харчових підприємств. Надана концептуальна схема організаційно-економічного механізму стратегічного планування конкурентного розвитку харчового підприємства.

Ключові слова: розвиток, стратегічне планування, стратегія розвитку підприємств харчової промисловості, конкурентоспроможність продукції.

Література

  1. Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф; сокр. пер. с англ.; науч. ред. и авт. предисл. Л. И. Евенко. – Москва: Єкономика,1989. – 519 с.
  2. Белошапка В. А. Стратегическое управление: принципы и международная практика / В. А. Белошапка, Г. В. Загорий. – Киев: Абсолют-В, – 352 с.
  3. Кашуба Я. М. Вибір методів та підходів стратегічного управління розвитком підприємництва [Електронний ресурс] / Я. М. Кашуба // Економіка та держава. – 2014. – № 9. – Режим доступа: http://www.economy.in.ua/?op=1&z=1515&i=3
  4. Лагодієнко В. В. Реалізація інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності у харчовій галузі / В. В. Лагодієнко // Бізнес-Навігатор: науково-виробничий журнал Міжнародного університету бізнесу і права. Херсон – 2013. – №2 (31). – С. 178-183.
  5. Кайлюк Є. М. Стратегічний менеджмент: навч. посіб. / Є. М. Кайлюк, В. М. Андрєєва, В. В. Гриненко. Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: НАМГ, 2010. – 279 с.
  6. Шершньова З. Є. Стратегічне управління: Підручник / З. Є. Шершньова. – К.: КНЕУ, 2014. – 700 с.
  7. Небава М. І. Менеджмент організацій і адміністрування : навч. посіб. Ч. 1 / М. І. Небава, О. Г. Ратушняк// Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2012. – 104 c.

Статтю було отримано 27.05.2018