Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International
Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань категорії «Б» в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643

Стратегічне планування архітектури брендів торговельного підприємства

УДК: 339.138.021

DOI: https://doi.org/10.36887/2524-0455-2020-3-17

Зубко Дар’я Олександрівна,
аспірант кафедри міжнародної економіки та менеджменту ЗЕД, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
ORCID ID: 0000-0002-1903-2198

Вступ. В умовах посилення конкурентної боротьби торговельні підприємства повинні керуватися новими підходами у господарюванні, зокрема підтримувати стійкі позиції на ринку за рахунок розроблення та реалізації стратегії бренду. Зростання пропозиції товарів та послуг на ринку ускладнює процес вибору споживачів, тому бренд забезпечує необхідний рівень лояльності клієнтів до товарів та продукції торгівельного підприємства.

Метою наукового дослідження є обґрунтування теоретичних аспектів формування архітектури бренду у процесі стратегічного планування діяльності торговельного підприємства.

Результати. Окреслено поняття «бренд» та «стратегія. Охарактеризовано роль стратегії бренда та її вплив у розвитку та діяльності торговельного підприємства. Розкрито сутність стратегічного маркетингу підприємства. Обґрунтовано технологію формування стратегії бренду. Охарактеризовано процес створення довгострокової переваги цільової аудиторії товарам бренду. Означено умови вдалого позиціонування товару. Окреслено фактори, які впливають на прихильність споживачів до бренду підприємства. Доведено пріоритетну роль інновацій та технологій у процесі переорієнтації сучасного бізнесу на конкуренцію брендів. Обґрунтовано доцільність використання технологій брендингу. Охарактеризовано поняття «архітектура бренду». Розкрито послідовність формування архітектури бренду. Наведено переваги формування архітектури бренду для торговельного підприємства. Наведено базові сценарії формування портфеля брендів.

Висновки. Бренд відіграє важливу роль у процесі стратегічного розвитку торговельного підприємства. Його формування повинно здійснюватися відповідно до системи стратегічного планування підприємства. Архітектура бренду є важливим елементом бренд-менеджменту та сприяє підтриманню конкурентоспроможності торговельного підприємства на ринку.

Ключові слова: бренд-менеджмент, архітектура бренду, бренд, торговельне підприємство, стратегічне управління, стратегічне планування.

Література.

  1. Аакер Д. А. Створення сильних брендів. Москва: ІД Гребенникова. 2003. 544 с.
  2. Гончар О. І. «Брендинг, як інструмент забезпечення результативності господарської діяльності сучасного підприємства». Вісник Херсонського національного технічного університету. 2016. №14 (3). С. 53-56.
  3. Гранат Л. Брендингові технології управління репутацією інтернет-магазинів. Вісник КНТЕУ. 2017. № 5. С. 96–104.
  4. Назайкін О. Брендинг. URL: http://www.nazaykin.br_branding.htm.
  5. Парфенчук І. О. Бренд-орієнтоване управління конкурентоспроможністю суб’єктів господарювання національної економіки. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. Вип. 11. С. 182–185.
  6. Струтинська І. В. Бренд-менеджмент. Тернопіль: Прінт-офіс, 2015. 204 с.
  7. Ступак І. О. Методологія формування бренду. URL: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/13866/1/38_247-251_Vis_720_Menegment.pdf.
  8. Чернишова Л. О. Брендинг у системі управління конкурентоспроможністю міжнародної компанії. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. Вип. 23. С. 51–55.

Статтю було отримано 05.03.2020