Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Стимули та бюджетні обмеження збереження енергоресурсів у забезпеченні сталого розвитку сільського господарства

UDK 330.34: 631.11

ONEGINA V. M.,
Doctor of Economic Sciences, Professor,
Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture.

Анотація

Основні тенденції у використанні енергетичних ресурсів в сільському господарстві в Україні були розглянуті. Зміни цін та витрат на енергетичні ресурси у сільськогосподарському виробництві як стимули та наслідки технологічних трансформацій в сільському господарстві були оцінені. Особлива увага була приділена змінам у використанні вуглеводних ресурсів в тепличному господарстві в України. Бюджетні можливості макро – та макрорівнів для відповіді на сучасні виклики сталому розвитку були визначені. Заходи державної політики для формування можливостей впровадження низько вуглеводних технологій в сільському господарстві були запропоновані.

Ключові слова: збереження енергетичних ресурсів, сталий розвиток, сільське господарство, сільськогосподарські підприємства, ціни, витрати, інновації.

Література

  1. Мазнєв Г. Є. Проблеми фінансового забезпечення розвитку аграрного сектору / Г. Є. Мазнєв // Економіка АПК. – 2014. – № 9. – С. 5-13.
  2. Мельник Л. Г. Эколого-экономические основы ресурсосбережения / Л. Г.Мельник, С. А. Скоков, И. Н. Сотник. – Суми : Вид-во СумДУ, 2006. – 278 с.
  3. Основні економічні показники виробництва продукції сільського господарства в сільськогосподарських підприємствах за 2008–2014 рік : статистичнi бюлетенi / Державна служба статистики України ; за ред. О. М. Прокопенко. – К., 2009-2015.
  4. Статистичний щорічник «Сільське господарство України» за 2008-2014 рік / Державна служба статистики України ; за ред. Н.С. Власенко. – К., 2009–2015.
  5. Харламов П. Спасти будущее / П. Харламов, Р. Корнилюк, Е. Шишацький // Форбс (Украина). – 2016. – № 305(63). – С. 49-67.
  6. 6. Щербак В.Г. Оптимізація процесів підвищення рівня ресурсовикористання та енергоефективності сільськогосподарського виробництва / В. Г. Щербак // Вісник КНУТД. – 2016. – № 1. – С. 36–44.
  7. About FAO [Electronic resource] – Available at: http://www.fao.org/about/en/
  8. Gerasymchuk N. A. Development of resource saving strategy in economic activity of agricultural enterprises / N.A. Gerasymchuk //Modern Management Review. – № 1. – 2013. – Р. 21-28.

Статтю було отримано 31.08.2016