Актуальні проблеми інноваційної економіки та права

Журналу «Актуальні проблеми інноваційної економіки та права» включений до категорії Б за спеціальностями: в галузі знань «Управління та адміністрування»: 073, 076 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035) та 071, 072, 075 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543); в галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» 051 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035); в галузі знань «Право» – 081 та «Публічне управління та адміністрування» – 281 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543).
Свідоцтво про державну реєстрацію Міністерства юстиції України серія КВ № 25436-1537ПР від 13.01.2023 р.
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Стан і перспективи фінансового забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору економіки України

УДК: 336.027:330.341.1

DOI: https://doi.org/10.36887/2524-0455-2020-2-10

Тєшева Лариса Василівна,
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та менеджменту, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,
ORCID ID: 0000-0003-2007-9150

Вступ. Стійкий зв’язок між стадіями економічного зростання, накопиченням знань і інвестицій та науково-технологічними проривами, який розглядається в чисельних теоріях інновацій дозволяє не лише спрогнозувати циклічність інноваційного розвитку, але й довести прямий зв’язок між рівнем фінансового забезпечення науково-освітньої діяльності та інноваційними здобутками окремих галузей і національних економік. Сучасний період розвитку аграрної економіки потребує організації та фінансового забезпечення інноваційного розвитку, які б створили необхідні передумови для швидкого й ефективного запровадження науково-технічних досягнень, забезпечили збереження і розвиток науково-технічного потенціалу пріоритетних напрямів розвитку, сприяли створенню необхідних матеріальних умов для збереження кадрового потенціалу науки і техніки.

Метою статті є оцінка стану фінансового забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору України та розробка шляхів його оптимізації.

Результати. На основі проведеного аналізу рівня фінансового забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору економіки визначено низький рівень ефективності використання фінансових ресурсів, підтверджений невідповідністю динаміки збільшення асигнувань та продуктивністю їх функціонування у поєднанні з незбалансованістю фінансових джерел. Спостерігається подальше порушення структури фінансування наукової діяльності за напрямами в бік збільшення частки фундаментальних досліджень за рахунок науково-технічних розробок, що звужує фактичний потенціал впровадження інновацій. Встановлено, що отримані результати аналізу у порівнянні з попередніми узагальненнями результативності наукової діяльності вимагають перегляду існуючих політик розподілу фінансових коштів між центрами наукових досліджень. Існуюча структура фінансування інноваційної діяльності в аграрному секторі не відповідає вимогам розвитку та вимагає переорієнтації з академічного та галузевого сектору на освітянський.

Ключові слова: фінансове забезпечення, інновації, інноваційний розвиток, венчурне фінансування, аграрний сектор економіки.

Література.

  1. Андрощук Г.О. Економічний механізм стимулювання інновацій. Проблеми науки. 2000. №1. С.24-30.
  2. Колодізєв О.М. Методологічні засади фінансового забезпечення управління інноваційним розвитком економіки: монографія Х. : ВД ІНЖЕК, 2009. 278 с.
  3. Кириленко О.П. Фінанси : навч. посіб. Тернопіль : Економічна думка, 1998. 163 с
  4. Крисальний О.В. Організаційно-економічні особливості інноваційної діяльності. Економіка АПК. №8. С.10-13.
  5. Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком: навч. посібник. 2-ге вид., перероб. і доп. Суми: Університетська книга, 2005. 324 с.
  6. Матеріально-технічне забезпечення сільського господарства України: посіб. / Ю. О. Лупенко та ін.; за ред. Ю.О. Лупенка та О. В. Захарчука. Київ: ННЦ ІАЕ, 2015. 144 с.
  7. Онишко С.В. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку: монографія. Ірпінь : НАДПСУ, 2004. 434 с.
  8. Покотилова В.І. Ефективні системи управління інноваційними процесами. Економіка АПК. 2009. № 5. С. 42-48.

Статтю було отримано 10.04.2020