Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Стан розвитку підприємництва в молокопродуктовому секторі України

УДК 338.432:631.153

ПОНОМАРЬОВА М. С.,
кандидат економічних наук,
Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва

Анотація

В статті розглядається стан розвитку підприємництва в молокопродуктовому секторі України. Наразі в аграрній сфері повинна бути сформована раціональна структура сільськогосподарського виробництва відповідно до умов кожного аграрного підприємства та потреб ринку. Для ефективного ведення господарської діяльності на підприємствах молокопродуктового сектору повинні бути застосовані економічний, господарський, адміністративний та інші механізми. На державному рівні повинні бути розроблені засади і впроваджуватись в життя чітко визначена політика в галузі переробки сільськогосподарської продукції і виробництва якісної, конкурентоспроможної готової продукції, як на внутрішньому так і на зовнішніх ринках.

Ключові слова: молокопродуктовий сектор, підприємництво, державна підтримка.

Література

  1. Офіційний веб-сайт Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dkrp.gov.ua.
  2. Антощенкова В. В. Стан та перспективи розвитку молочного скотарства України / В. В. Антощенкова // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. Економічні науки. – Х. : ХНАУ, 2015. – № 1. – С. 90-96.
  3. Антощенкова В. В. Ценовой механизм в молокопродутовом подкомплексе Украины и Черниговской области / В. В. Антощенкова // Молодой учёный: журнал. – Чита, 2013. – № 9 (56). – С. 142-146.
  4. The environmental impact of dairy production in the EU: practical options for the improvement of the environmental impact/http://ec.europa.eu/environment
    /agriculture/pdf/dairy.pdf.
  5. Антощенкова В. В. Молокопереробна промисловість України: минуле та сучасність / В. В. Антощенкова // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства. Економічні науки. – Х. : ХНТУСГ, 2015. – Вип. 161. – С. 74-81.
  6. Гуцул Т. А. Розвиток ринку молока в Україні / Т. А. Гуцул // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – 2013. – № 1(3). – С. 89-94.
  7. Офіційний веб-сайт Держкомстату України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
  8. Божидарнік Т. В. Інституціональні та економічні передумови формування сучасних підприємницьких структур у молокопродуктовому підкомплексі / Т. В. Божидарнік // Збірник наукових праць Луцького

 

Статтю було отримано 14.03.2016