Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Сталий розвиток туристичної сфери регіону: теоретичний базис та умови становлення

УДК 338.48

DOI: https://doi.org/10.36887/2524-0455-2019-3-10

ТКАЧ Уляна Володимирівна,
кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародного
туризму і готельного бізнесу, Тернопільський національний економічний університет
ORCID ID: 0000-0001-6201-1555

Анотація

Вступ. Вплив глобалізації та конвергенційних тенденцій зближення націй обумовлює зростання ролі туризму через посилення потреби людини в соціалізації в умовах сучасного інформаційного суспільства. Недовикористання вітчизняного потенціалу туристичної галузі обумовлює потребу в її дослідженні для формулювання напрямків подальшого розвитку та зростання.

Мета дослідження полягає у подальшому розвиткові теоретичного базису та умов становлення сталого розвитку туристичної сфери регіону.

Результати. Визначенні ключові питання постійного узгодження та гармонізації взаємовідносин людини та оточення в контексті сталого розвитку туризму за вектором часу та простору. Доведено безальтернативність парадигми сталого розвитку туристичної галузі. Надано характеристику понятті «сталого розвитку».

Запропоновано розуміти під сталим розвитком туризму – це розвиток, який дозволяє в повній мірі задовольнити потреби туристів у теперішньому часі, враховуючи інтереси туристської дестинації щодо розширеного відтворення власного ресурсного потенціалу у майбутньому.

Визначено детермінанти, критерії та загальні принципи концепції сталого розвитку туризму. Обґрунтовано взаємозв’язок критерія із такими компонентами: «доступність – якість – безпека» – розкрити їх сутність.

Розкрито роль туризму як складової сталого регіонального розвитку. Надано опис типів сталості, яким властиві сценарії туризму. Здійснено моніторинг базису нагальних проблемних питань розвитку туристично-рекреаційної сфери регіону.

Розглянути зміни до туристичного законодавства, розроблені міністерством економічного розвитку. Надано результати аналізу туристичної галузі України за окремими видами. Доведена низька привабливість України як туристичного центру, основною причиною чого виступає нерозвинута інфраструктура, яка вимагає значних інвестиційних вкладень. Визначено напрями розвитку окремих сегментів туризму. Розглянуто шляхи розвитку бренду України як туристичної дестинації.

Ключові слова: сталий розвиток, туризм, туристичний продукт, туристична індустрія, туристичний регіон, туристична сфера, ринок туристичних послуг.

 

Література

  1. Ткаченко Т.І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу: монографія. 2-ге вид., випр. та доп. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. 463 с.
  2. Данильчук В.Ф., Алейникова Г.М., Босуновская А.Я., Голубничая С.Н. Методология оценки рекреационных территорий: монография. Донецк: ДИТБ, 2003. 197 с.
  3. Tofler A. The Third Wave.- N.-Y,: William Morrow and Company, 1980. 248 p.
  4. Гречишкина Е.А. Механизм управления устойчивым развитием регионального туризма. Економічний вісник Донбасу. 2018. № 1 (51). С. 150-159.
  5. Богомазова И.В. Сфера туризма как фактор инновационного регионального развития (на примере Белгородской области). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 2013. №1086. С. 112-114.
  6. Масюто И.А. Механизм управления устойчивым развитием экономики региона: авторферерат … канд. экон. наук: 08.00.05. Оренбург, 2014. 24 с.
  7. Україна туристична: виклики виїзного та в’їзного туризму. Веб-сайт. URL:https://lb.ua/blog/mykhailo_titarchuk/435645_ukraina_turistichna_vikliki.html
  8. Гапоненко Г. І., Шамара І. М. Екотуризм в країнах Азії: досвід для України. Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2019. № 2. С. 55-60.
  9. Довгаль О. В. Формування та розвиток туристично-рекреаційного потенціалу сільських територій Миколаївської області. Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2019. № 2. С. 60-68.

Статтю було отримано 19.04.2019