Актуальні проблеми інноваційної економіки та права

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань категорії «Б» в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
Свідоцтво про державну реєстрацію Міністерства юстиції України серія КВ № 25436-1537ПР від 13.01.2023 р.
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International
Сертифікат

Співробітництво територіальних громад – дієвий інструмент місцевого розвитку

УДК: 005.21.351.77(477)

DOI: https://doi.org/10.36887/2524-0455-2020-3-13

Гаркуша Олексій Миколайович,
доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки підприємств, Миколаївський національний аграрний університет

Вступ. Незалежно від територіальної одиниці, чи то місто чи то село, виникає низка питань, які складно вирішувати власними ресурсами. Проблеми збору, утилізації, вивозу та переробки сміття, прибирання доріг, якісного забезпечення водопостачання та водовідведення, вчасного ремонту та прибирання доріг, безперервного та постійного пасажирського перевезення, організації та утримання пожежної охорони тощо потребують нагального вирішення і є основними для забезпечення добробуту населення.

Метою цієї статті є дослідження співробітництва територіальних громад і дієвих інструментів місцевого розвитку, обґрунтування способів вирішення проблем соціального добробуту за допомогою поглибленого аналізу передумов забезпечення співробітництва та створення об’єднань територіальних громад.

Результати. Розглянуто переваги міжмуніципального співробітництва. Проаналізовано стан укладання договорів на основі міжмуніципального інструменту та договорів співробітництва. Здійснено трендовий аналіз розвитку співпраці територіальних громад. Проведено поглиблене дослідження співпраці громад та виокремлено низку преваг міжмуніципальних об’єднань. Наведені роз’яснення кожної переваги територіальної співпраці та об’єднань громад.

Висновки. Обґрунтовано необхідність співробітництва громад, що є дієвим інструментом місцевого розвитку. Аналіз стану діяльності територіальних громад дає підстави вважати необхідною їх співпрацю та об’єднання на принципах міжмуніципального співробітництва. Співробітництво територіальних громад має значні переваги, що було доведено в досліджені. Поряд з ними можна додати і наступні: зменшення виробничих витрат та забезпечення заощаджень коштів завдяки обсягам діяльності; посилення переговорних позицій відповідних органів місцевого самоврядування; зменшення чисельності осіб, які отримують економічно обґрунтовані вартісні послуги; збільшення власних інвестиційних ресурсів територіальних громад; підвищення рівня довіри серед кредиторів; можливість залучення зовнішнього державного фінансування.

Ключові слова: територіальна громада, регіональна політика, міжмуніципальні інструменти, незалежний регіон.

Література.

  1. Про співробітництво територіальних громад: Закон України від 17.06.2014 р. № 1508-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1508-18#Text
  2. Гришко Р. Ю. Перманентні складові утворення системи співробітництва територіальних громад в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. № 1. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1024
  3. Ткачук І. Г., Мельничук Ю. М. Господарський механізм мікрорівневого стратегічного розвитку незалежного регіону. Актуальні проблеми розвитку регіону. Вип. 15. Т. 2. С. 140–147.
  4. Melnychuk Yu. M. Application of systematic approaches to assessing the effectiveness of the bank in conditions of financial independence of the region. Економічні горизонти. №1(8). C. 36–43.
  5. Tolkovanov V. V. Territorial communities’ cooperation (intermunicipal cooperation – IMC) as an innovative tool for ensuring local economic development and municipal consolidation. Науковий вісник Полісся. 2017. № 1(9). Ч. С. 76– 80.
  6. ІгнатО. В., Маматова О. В. Сучасний стан та перспективи розвитку управлінського інструментарію підтримки співробітництва територіальних громад в Україні. Аспекти публічного управління. 2019. Т. 7. №  С. 12–21.
  7. Лагодієнко В.В., Довгаль О.В. Чинники економічного зростання регіонів в умовах диспропорційності «Актуальні проблеми інноваційної економіки» науковий журнал. № 3. 2018. С. 15-21.
  8. Лагодієнко В.В., Андрусів У.Я. Регіональна економічна політика в умовах диспропорційності: шляхи мінімізації. Український журнал прикладної економіки. 2018. Том 3. № 2. С. 81-89.
  9. Лагодієнко В.В. Довгаль О. В. Теоретико-методологічні підходи дослідження сільських територій. Економіка і фінанси. № 13. 2018. С. 50-61.
  10. Моніторинг процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування. URL: https://decentralization.gov.ua/mainmonitoring

Статтю було отримано 02.05.2020