Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Спеціалізація та концентрація виробництва як фактори забезпечення ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств

УДК 338.314.053.4

БОЖКО В. А.,
аспірант
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Анотація

Аналізується вплив концентрація та спеціалізації сільськогосподарських підприємств на рівень ефективності виробництва. За результатами аналізу фактичних даних сільськогосподарських підприємств Харківської області було встановлено, що рівень спеціалізації на виробництві продукції рослинництва має позитивний вплив на величину прибутку на 1 га та рівень продуктивності праці. В той же саме час зв’язок з рівнем рентабельності був зворотний. Оцінка впливу розмірів підприємств за площею ріллі дозволила встановити, що в середньому по підприємствам Харківської області максимальну величину прибутку отримували підприємства з площею ріллі 4634 га, а максимальний рівень рентабельності мали підприємства з площею ріллі 3300 га. Робиться висновок, що саме в цих межах рівень ефективності виробництва в середньому буде максимальний для підприємств які спеціалізуються на продукції рослинництва.

Ключові слова: спеціалізації, концентрація виробництва, ефективність витрат, оптимальні розміри, продуктивність праці.

Література

  1. ІбатуллінШ. І. Оцінка основних тенденцій зональної спеціалізації сільськогосподарського землекористування в Україні / Ш. І. Ібатуллін, О. В. Шанін, О. В. Степенко // Економіка АПК. – 2014. – № 12. – С. 12-2.
  2. Пехов В. А. Спеціалізація аграрних підприємств в зернопродуктовому підкомплексі / В. А. Пехов // Економіка АПК. – 2017. – № 3. – С. 87-92.
  3. Маршалл А. Принципы экономической науки. Т. 1; пер. с англ. / А.Маршалл. – М.: Прогресс, 1993. – 414 с.
  4. Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств: підручник. / В. Г. Андрійчук. – К.: КНЕУ, 2013. – 774 с.
  5. Геєць В. Перспективи аграрних трансформацій та їх вплив на розвиток подій в економіці України / ВГеєць // Розвиток аграрної економічної науки в Україні та її завдання в умовах освоєння ринкової системи господарювання: матеріали Восьмих річних зборів Всеукр. конгр. вчених. економістів-аграрників, Київ, 20-21 червні 2006 р. –. К.: ННЦ «ІАЕ», 2006. – С. 15-18.
  6. АндрійчукВ. Проблеми капіталізації сільського господарства на сучасному етапі / В. Андрійчук // Розвиток аграрної економічної науки в Україні та її завдання в умовах освоєння ринкової системи господарювання: матеріали Восьмих річних зборів Всеукр. конгр. вчених економістів-аграрників, Київ, 20-21 червні 2006 р. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2006. – С. 82-87.
  7. Ходаківська О.В. Агрохолдинги України: аграрна політика та виклики майбутньому / О. В. Ходаківська, О. М. Могильний // Економіка АПК. – 2017. – № 6. – С. 33-41.
  8. АндрійчукВ. Г. Концентрація в аграрній сфері економіки: проблемні аспекти / В. Г. Андрійчук, І. С. Сас. – Київ: КНЕУ. – 2017.- 303 с.

Статтю було отримано 10.06.2018