Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Соціально-економічні ризики сучасних глобалізаційних процесів

УДК: 339.972

БАТЮК Л.А.,
кандидат економічних наук, доцент,
КРАВЧЕНКО О.М.,
кандидат економічних наук, доцент,
Харківський національний технічний університет
сільського господарства імені Петра Василенка

Анотація

У статті розглянуто основні соціально-економічні ризики сучасних глобалізаційних процесів; визначено, що глобалізація, поряд з позитивними, інноваційними, динамічними аспектами має також і деструктивні, регресивні тенденції; узагальнено світові зміни розвитку країн під впливом глобалізації; встановлено, що основним ризиком глобалізму є руйнівний процес традиційного способу життя більшості народів, який розцінюється як загроза існування людства; запропоновано розглядати явище глобалізму як інструмент наукового забезпечення управління сучасним соціально-економічним розвитком шляхом активного пошуку стабілізуючих, ефективних механізмів державного управління складними глобалізаційними відносинами в національних інтересах.

Ключові слова: глобалізація, соціально-економічні ризики, державне управління, національний інтерес.

Література

  1. Білорус О. Розвиток процесів глобалізації в постіндустріальну епоху. – К. : ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2007. – 54 с.
  2. Вергун В. А. Іноземні інвестиції: офшорні зони та їх інституції в міжнародному бізнесі: [навч. посібник] / В. А. Вергун, О. І. Ступницький – К. : Київський університет, 2012. – 303 с.
  3. Економічна енциклопедія : У трьох томах. Т. 1 / Редкол. : С. В. Мочерний (відп.ред) та ін. – К. : Видавничий центр «Академія», 2000 – 864 с.
  4. Макарчук К. О. Міжнародний бізнес в умовах глобалізації: теоретичний аспект / К. О. Макарчук // Вісник Харківського Національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2013. – № 1086. – С. 28-31.
  5. Сорос Дж. Про глобалізацію / Дж. Сорос; пер. з англ. – К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2002. – 173 с.
  6. Старостіна А. Суперечливі шляхи економічної глобалізації / А. Старостіна // Економіка України. – 2008. – № 5. – C. 58-65.
  7. Шергін С. Парадокси і проблеми глобалізації / С. Шергін // Зовнішні справи. – 2008. – № 5. – C. 42-45.
  8. Rodrik D. One Economics, Many Recipes: Globalizations,and Economic Growth / Dani Rodrik. – Princeton Unniversity Press, 2009. – 280 p.
  9. Shevelova S. Współ czesne tendencje procesu globalizacji: szanse i zagrożenia / S. Shevelova // Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. – 2005. – Vol. 7. – № 4. – P. 340-348.

 

Статтю було отримано 15.03.2016