Актуальні проблеми інноваційної економіки та права

Журналу «Актуальні проблеми інноваційної економіки та права» включений до категорії Б за спеціальностями: в галузі знань «Управління та адміністрування»: 073, 076 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035) та 071, 072, 075 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543); в галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» 051 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035); в галузі знань «Право» – 081 та «Публічне управління та адміністрування» – 281 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543).
Свідоцтво про державну реєстрацію Міністерства юстиції України серія КВ № 25436-1537ПР від 13.01.2023 р.
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Система показників енергетичної ефективності виробництва насіння соняшнику

УДК 338.43: 62.61

ПЕРЕБИЙНІС В. І .,
доктор економічних наук, професор,
Полтавський університет економіки і торгівлі,
ЗАХАРЧЕНКО О. Г.
Таврійський державний агротехнологічний університет

 Анотація

Метою статті є визначення системи оцінки енергетичної ефективності виробництва насіння соняшнику. У процесі дослідження використані методи економічного аналізу, синтезу, порівняння, індексний метод. Обґрунтовано методичні засади розрахунку таких показників: енергоємність виробництва насіння соняшнику; енергоємність технологічної операції при вирощуванні соняшнику; технологічна енергоємність вирощування соняшнику; енергоємність обслуговування виробництва насіння соняшнику; енергоємність управління виробництвом насіння соняшнику; енергоозброєність праці при вирощуванні соняшнику; енергооснащеність вирощування соняшнику; електрооснащеність вирощування соняшнику; електроозброєність праці при доробці насіння соняшнику.

Ключові слова: енергетична ефективність, система показників, виробництво соняшника.

Література

 1. Гнедой Н. В. Энергоэффективность и определение потенциала энергосбережения в нефтепереработке : [монография] / Н. В.Гнедой, Е. Е. Маляренко. – К. : Наукова думка, 2008. – 182 с.
 2. Гришко В. В. Енергозбереження в сільському господарстві (економіка, організація, управління) / В. В. Гришко, В. І. Перебийніс, В. М. Рабштина. – Полтава, 1996. – 280 с.
 3. Кулик М. М. Стан реалізації та інвестиційного забезпечення енергетичної стратегії України / М. М. Кулик // Проблеми загальної енергетики. – 2012. – № 1. – С. 5-14.
 4. Микитенко В. В. Енергоефективність промислового виробництва : [монографія] / В. В. Микитенко. – К. : Об’єднаний інститут економіки, 2004. – 281 с.
 5. Перебийніс В. І. Енергетичний менеджмент : [навчальний посібник] / В.І. Перебийніс. – Полтава : ІнтерГрафіка, 2004 – 232 с.
 6. Перебийніс В. І. Енергетичний фактор забезпечення конкурентоспроможності продукції : [монографія] / В. І.Перебийніс, О. В. Федірець. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – 190 с.
 7. Перебийнос В.И. Энергоёмкость сельскохозяйственного производства: методологические и организационно-экономические аспекты / В. И. Перебийнос, М. Н. Малыш, М. М. Омаров. – Новгород, 1996. – 232 с.
 8. Суходоля О. М. Енергоефективність економіки в контексті національної безпеки: методологія дослідження та механізми реалізації : [монографія] / О. М. Суходоля. – К. : НАДУ, 2006. – 424 с.
 9. ЧерепановаВ. О. Енергоефективність економіки України: шляхи її підвищення
  [Електронний ресурс] / В.О. Черепанова // Вестник Национального технического
  университета «ХПИ». – 2010. – № 58. – С. 177–181. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vcpi/TPtEV/2010_58/NTU_XPI_58_2010_28.pdf.
 10. Шидловський А. К. Енергетичні ресурси та потоки / [А. К. Шидловський, Ю. О. Віхорев, В. О. Гінайло]; під заг. ред. А. К.Шидловськго. –К. : УЕЗ, 2003. – 472 с.

Статтю було отримано 24.03.2017