Актуальні проблеми інноваційної економіки та права

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань категорії «Б» в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
Свідоцтво про державну реєстрацію Міністерства юстиції України серія КВ № 25436-1537ПР від 13.01.2023 р.
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International
Сертифікат

Світовий ринок зерна: місце та роль України

УДК: 339:338.439.5(1-4)(477)

DOI: https://doi.org/10.36887/2524-0455-2020-2-8

Довгаль Олена Валеріївна,
доктор економічних наук, доцент кафедри економічної теорії і суспільних наук, Миколаївський національний аграрний університет
ORCID ID: 0000-0003-3353-4749

Вступ. У статті зазначено збільшення частки України у світовій структурі експорту зерна. Розраховано середнє значення темпу зростання експорту української пшениці та кормового зерна, що випереджає аналогічний світовий показник. Доводиться, що від обсягів експорту українського зерна залежить продовольче забезпечення окремих країн і регіонів. Визначено, що позитивною стороною зростання зернового експорту є збільшення надходження валютної виручки, негативною – втрата доданої вартості та скорочення використання зерна для внутрішніх потреб.

Мета. Обґрунтування теоретико-методологічних положень розвитку ринку зерна, дослідження стану, закономірностей, перспектив розвитку ринку зерна національного та регіонального характеру та розробка практичних рекомендацій з удосконалення організаційно-економічного механізму його регулювання через узагальнення концептуальних підходів та імплементації зарубіжного досвіду.

Результати. У статті доведено, що із виробництвом зернової продукції пов’язують вирішення глобальної продовольчої проблеми. Наразі суть цієї проблеми зводиться до того, що темп приросту населення планети випереджає темп приросту виробництва зерна. Поряд з цим в статті обґрунтовано, як посилюється негативний вплив деструктивних чинників на сільськогосподарське виробництво – скорочення площі земель придатних для аграрного виробництва через забудову та опустелення, зростання дефіциту прісної води, зростання частоти повеней, посух та пожеж та збільшення ареалів їх поширення тощо.

Висновки. При збереженні існуючих демографічних та кліматичних тенденцій зростають ризики продовольчої небезпеки навіть для країн, які традиційно були і є постачальниками зернової продукції на світовий ринок. Для України такі ризики пов’язані з тим, що поглиблення інтеграції її економіки в світову послаблює можливості державної адміністрації впливати на перерозподіл та рух продовольства на відповідному національному ринку – політика фритредерства є основою неоліберальної доктрини глобалізації економіки. За найгіршого сценарію власниками вирощеної в Україні зернової продукції будуть закордонні агрохолдинги ТНК, які без обмежень вивозитимуть її за межі країни, провокуючи гострий дефіцит продовольства на внутрішньому ринку з усіма негативними наслідками.

Ключові слова: пшениця, кормове зерно, експорт, валютна виручка, сировина, додана вартість, внутрішнє використання.

Література.

 1. Мудрак Р. П., Мазур Ю. П. Маркетингові канали розподілу продукції сільськогосподарських підприємств: стан, тенденції, перспективи. Інноваційна економіка, 2016, №3-4 (62). С. 43-49.
 2. Кушнір Н. О., Славич М. М. Сучасні тенденції розвитку України на світовому ринку зерна. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2017. Випуск 15, частина 2. С. 125-128.
 3. Єгоращенко І. В. Вирощування і експорт зернових в Україні: особливості логістики. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2017. Випуск 25, частина 2. С. 92-96.
 4. Кириленко І. Г., Івченко В. Є., Дем’янчук В. В. Основні тенденції розвитку світового продовольчого ринку та виробництво продовольства в Україні. Економіка АПК. 2018. №9. С. 34-45.
 5. Михайлова Л. І., Лишенко М. О., Устік Т. В. Механізми управління маркетингом та збутом продукції сільськогосподарських підприємств на ринку зерна. Економіка АПК. 2018. №10. С. 40-49.
 6. Наконечна К. В., Якубовська Я. В. Експорт сільськогосподарської продукції України в умовах функціонування зони вільної торгівлі з ЄС. Ефективна економіка. 2018. №12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6767
 7. Сегеда С. А. Аграрно-продовольча продукція в товарній структурі зовнішньої торгівлі України. Економіка АПК. 2019. №2. С. 73-83.
 8. Педорченко А. Л., Шпичак О. О. Дієвість податку на додану вартість при експорті продукції рослинництва. Економіка АПК. 2020. №1. С. 101.
 9. Лагодієнко В.В., Богданов О.О., Лагодієнко В.В. Місце та роль України на світовому ринку пшениці. Український журнал прикладної економіки. 2019. Том 4. № 2. С. 123-129.
 10. Mudrak R., Nyzhnyk I., Lagodiienko V., Lagodiienko N. (2019). Impact of seasonal production on the dynamics of prices for meat and dairy products in Ukraine. TEM Journal. Vol. 8, No. 4, рp. 1159–1168.
 11. . Sadchenko О., Lagodiienko V., Novykova I., Feshchenko O., Ruzhynska N., Bogdanov O. Marketing Tools in Stimulating Innovative Activity of Enterprises. International Journal of Management. 2020. № 11 (6), pp. 241-251.
 12. Grain: World Markets and Trade. URL: https://usda.library.cornell.edu/concern/publications/zs25x844t?locale=en#release-items
 13. Зовнішня торгівля окремими видами товарів за країнами світу. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/zd/e_iovt/arh_iovt2020.htm
 14. Agricultural Production, Supply, and Distribution. URL: https://www.indexmundi.com/agriculture/
 15. Товарна структура зовнішньої торгівлі України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/zd/tsztt/tsztt_u/tsztt0520_u.htm
 16. Індекси промислової продукції в Україні. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2016/pr/ipp/ipp_u/arh_ipp_u.htm
 17. Баланси та споживання основних продуктів харчування населенням України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/07/zb_bsoph2018_pdf.pdf; http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/07/Arch_spog_zb.htm

Статтю було отримано 12.04.2020