Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Рівень ресурсного потенціалу і ефективності господарювання та чинники їх впливу на формування стратегії розвитку аграрних підприємств

УДК 631.1.016

DOI: https://doi.org/10.36887/2524-0455-2019-2-4

АРАНЧІЙ В. І.,
кандидат економічних наук, професор, ректор, професор кафедри фінансів і кредиту,
ЗОРЯ О. П.,
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту,
РІЗНИЧЕНКО О. А.,
здобувач кафедри фінансів і кредиту, Полтавська державна аграрна академія (м. Полтава, Україна)

Анотація

Вступ. Системні перетворення в аграрному секторі української економіки повинні закласти підґрунтя для збалансованого комплексного розвитку окремих підприємств, галузей національного господарства та країни в цілому. Соціально-економічний розвиток аграрних підприємств має бути основою концепції підвищення ефективності підприємницької діяльності у сільському господарстві. Формування ефективної стратегії розвитку агарного сектору України й суб’єктів господарювання у даній галузі потребує ідентифікації наявних проблем і пошуку дієвих шляхів їх вирішення.

Мета дослідження полягає в узагальненні теоретичних і методичних засад, розробці методичних і практичних рекомендацій щодо формування й розробки стратегії розвитку вітчизняних аграрних підприємств в умовах глобалізації економіки на основі аналізу їх ресурсного потенціалу й ефективності господарювання.

Результати. У роботі проаналізовано сучасний рівень ресурсного забезпечення й ефективності господарювання в агарних підприємствах Полтавської області, виявлені чинники впливу на ефективність діяльності та стратегію їх розвитку. Визначено, що в умовах подальших інституційних трансформацій в економіці держави необхідно здійснити формування стратегії розвитку аграрних підприємств при збалансуванні економічних, екологічних і соціальних проблем їх розвитку. Для розробки стратегії подальшого розвитку аграрних підприємств здійснено аналіз рівня та динаміки їх розвитку в сучасних умовах. Встановлено, що намічені негативні тенденції в аграрному секторі лише загострюють питання стосовно важливості формування стратегії розвитку аграрних підприємств з метою подальшого підвищення ефективності їх функціонування та конкурентоспроможності на ринку продовольства як важливого сектора економіки держави, що спроможний в кризовий період забезпечувати прирости виробництва валової продукції та гарантувати продовольчу безпеку країни.

Висновки. Визначено, що рівень ресурсного потенціалу й ефективність господарювання є головними орієнтирами та ключовим елементом формування стратегії розвитку аграрних підприємств в умовах глобалізації економіки.

Ключові слова: розвиток, стратегія, аграрне виробництво, аграрні підприємства, економічне зростання, ефективність, ресурси.

Література

  1. Аграрна реформа в Україні / П. І. Гайдуцький, П. Т. Саблук, Ю. О. Лупенко та ін.; за ред. П. І. Гайдуцького. К.: ННЦ ІАЕ, 2005. 424 с.
  2. Даниленко А. С. Державна підтримка аграрного сектору економіки в контексті формування передумов для сталого економічного розвитку. Вісн. Білоцерк. держ. аграр. ун-ту. Вип. 63. С. 3–8.
  3. Кириленко І. Г. Аграрна реформа в Україні: надбання, проблеми. Економіка АПК. 2005. № 5. С. 8–14.
  4. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року; за ред. Ю. О. Лупенка, В. Я. Месель-Веселяка. К.: ННЦ ІАЕ, 2012. 218 с.
  5. СаблукП. Т. Основні напрями удосконалення державної аграрної політики в Україні. Економіка АПК. № 5. С. 3–16.
  6. Месель-ВеселякВ. Я., Федоров М. М. Стратегічні напрями розвитку аграрного сектору економіки України. Економіка АПК. 2016. № 6. С. 37–49.
  7. Сільське господарство України 2017. Статистичний збірник. Київ, 2018. 245 с.
  8. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua

Статтю було отримано 25.02.2019