Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Роль і значення структурної політики у функціонуванні системи регулювання економіки

УДК 351.82:338(076.6)

КОВАЛЬОВА О. В.,
кандидат економічних наук, старший науковий співробітник,
Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»

Анотація

У статті проаналізовано роль і значення структурної політики у функціонуванні системи регулювання економіки як системи забезпечення розробки прийняття управлінських рішень. Визначено зміст визначень структурної політики за основними методологічними підходами, згідно з якими вибудовується концептуальне бачення розуміння даного поняття в економічній науці. Охарактеризовано рольові ознаки держави по-відношенню до застосування механізмів реалізації структурної політики  у здійсненні регулювання.

Ключові слова: структурна політика, державне регулювання економіки, управління економікою, державне управління.

Література

 1. Мельникова В. І. Національна економіка: [навчальний посібник] / В. І. Мельникова, О. П. Мельникова, Т. В. Сідляру та ін. – [2-ге вид. перероб. та доповн.]. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 248 с.
 2. Райзберг Б. А. Современный экономический словарь / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцев. – М. : ИнфРа-М, 2002. – 478 с.
 3. Семенов В. Ф. Управління регіональним розвитком туризму: [Навчальний посібник] / В. Ф. Семенов, В. Г. Герасименко, Г. П. Горбань, Л. М. Богадьорова. – Одеса : Одеський державний економічний університет, 2011. – 225 с.
 4. Крихтін Є. І. Соціальна політика та економічна безпека / За заг. ред. д. екон. н., проф. Є. І. Крихтіна. – Донецьк : Каштан, 2004. – 336 с.
 5. Арцишевский Л. Проблемы и перспективы народно-хозяйственной структурной перестройки: становление новой системы хозяйствования / Л. Арцишевский // Российский экономический журнал. – 1996. – № 11-12. – С. 28–38.
 6. Гуменюк А. М. Безпека структурно-інституціональної трансформації економіки регіону: теоретичні основи та прикладні аспекти : [Монографія] / Анатолій Маркович Гуменюк. – К. : НІСД, 2014. – 468 с.
 7. Луцков В. О. Структурна політика як чинник економічного зростання України: автореф. дис. канд. ек. Наук / В. О. Луцков; ДУ «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України». – Київ, 2014. – 20 с.
 8. Лебедєва О. А. Структурна політика держави: сутність і особливості її реалізації [Електронний ресурс] / О. А. Лебедєва. – Режим доступу до джерела: www.nbuv.gov.ua/portal/…/13%20.pdf
 9. Красильников О. Ю. Структурные сдвиги в экономике [Електронний ресурс]: [Монографія] / О. Ю. Красильников. – Саратов: Изд-во СГУ, 2001. – Режим доступу: http://ok-russia.narod.ru/stat/sod-mono3.htm
 10. Лютий І. О. Фактори структурної перебудови економіки України / І. О. Лютий // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». – 1999. – Вип. 40. – С. 71–73.
 11. Мельник А. Ф. Механізми реалізації регіональної структурної політики : [Монографія] / Мельник А. Ф., Лаврів Л. А., Васіна А. Ю. [та ін.]; за заг. наук. ред. професора А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 343 с.

Статтю було отримано 02.02.2018