Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International
Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань категорії «Б» в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643

Роль цінової політики у забезпеченні ефективності та стійкості аграрних підприємств на ринку продукції тваринництва

УДК: 338.51:631.1

КРАВЧЕНКО О. М.,
кандидат экономических наук, доцент,
Харьковский национальный технический университет
сельского хозяйства имени Петра Василенка
АМАНОВ Б.,
аспирант,
Харьковский национальный технический университет
сельского хозяйства имени Петра Василенка

Анотація

У статті розглянуті основні положення щодо ролі цінової політики підприємств з виробництва продукції тваринництва в забезпеченні ефективного та сталого розвитку аграрного сектора; визначено, що на ринку продукції тваринництва учасниками виробничо-продовольчого ланцюга є: сільськогосподарські підприємства, переробні підприємства харчової промисловості, суб’єкти роздрібної торгівлі та кінцеві споживачі – населення; встановлено, що у виробничо-продовольчому ланцюгу, з одного боку, ціна за сиру продукцію тваринництва, не дозволяє окупити витрати сільськогосподарських підприємств, з іншого боку, ціна на кінцеву продукцію тваринництва у роздріб не дозволяє населенню вживати доступну за кількістю, якістю й асортиментом продукції тваринництва; запропоновано, в національних інтересах, з боку держави використовувати дієві механізми держрегулювання, спрямовані на розвиток аграрного сектора і забезпечення продовольчої безпеки населення.

Ключові слова: цінова політика, виробничо-продовольчий ланцюг, сталий розвиток, сільськогосподарські підприємства, населення.

Література

 1. Витрати і ресурси домогосподарств України у 2015 році (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України) / Державна служба статистики України. – Київ, 2016. – 380 с.
 2. Україна у цифрах у 2015 році. Статистичний збірник / Державна служба статистики України. – Київ, 2016. – 239 c.
 3. Гриценко А. А. Сучасна криза у контексті логіки соціально-економічного розвитку / А.А. Гриценко // Економіка України. – 2015. – № 6 (634) – С. 18-37.
 4. Звєряков М. І. Уроки ринкової трансформації в Україні / М. І. Звєряков // Економіка України. – 2016. – № 8. – С. 7-25.
 5. Итоги 2015 года: позиции Украины в 15 мировых рейтингах / Украинский бизнес ресурс. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ubr.ua/ukraine-and-world/society/itogi-2015-goda-pozicii-ukrainy-v-15-mirovyh-reitingah-369466.
 6. Шпичак О. М. Ціна і ціноутворення на агропродовольчу продукцію: [Навч. посібник] / О. М. Шпичак, О. В. Боднар – К. : ННЦ ІАЕ, 2009. – 238 с.
 7. Шпичак О. М. Проблема ціноутворення в контексті купівельної спроможності населення та інфляційних процесів / О. М. Шпичак // Економіка АПК. – 2016. – № 6. – С. 59-70.
 8. The combination of market and state economic mechanisms of agricultural markets regulation / O.M.Shpychak / Economics of agriculture and environmental sciences in the context of globalization and regional challenges. Conference proceeding – Kyiv : «CP «Kjmprint», 2011. – рр. 168-175.
 9. Економічна енциклопедія / Редкол.: С. В. Мочерний (відп. ред) та ін. – [У трьох томах. Т.3]. – К. : Видавничий центр «Академія», 2002. – 952 с.
 10. Батюк Л. А. Соціально-економічні ризики сучасних глобалізаційних процесів / Л. А. Батюк, О. М. Кравченко // Актуальні проблеми інноваційної економіки. – 2016. – № 1 – С. 65-68.
 11. Kravchenko Olha. Harmonization of agricultural production is the basis of sustainable development of socio-economic system of Ukraine / Information aspects of socio-economic systems’ development edited by Aleksander Ostenda and Tetyana Nestorenko [Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts] / O. Kravchenko – Katowicach: Katowice School of Technology. – 2016. – рр. 228-237.
 12. Латинін М. А. Теоретичні підходи щодо визначення механізму державного регулювання розвитку аграрного сектора економіки України / М. А. Латинін // Державне управління: теорія та практика: Електронний наук. фаховий журн. – 2005. – № 2. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.academy.kiev.ua/ej2/txts/galuz/05lmaseu.pdf.
 13. Стратегія розвитку аграрного сектору економіки України на період до 2020 року. [Электронный ресурс]. — Режим доступу: http://minagro.gov.ua/node/7644.
 14. Shibaeva Natalia Modifications of forms and methods of government regulation of economy as factor for stable economic development / Information aspects of socio-economic systems’ development edited by Aleksander Ostenda and Tetyana Nestorenko [Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts] / N. Shibaeva, T. Baban. – Katowicach: Katowice School of Technology. – 2016. – рр.77-85.
 15. Onegina Viktoriya. Taxes and investment allocation / Information aspects of socio-economic systems’ development edited by Aleksander Ostenda and Tetyana Nestorenko [Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts] / V. Onegina. – Katowicach: Katowice School of Technology. – 2016. – рр. 22-29.

Статтю було отримано 02.09.2016