Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International
Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань категорії «Б» в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643

Роль стратегії в забезпеченні економічної безпеки сільськогосподарського підприємства

УДК: 631.152

DOI: https://doi.org/10.36887/2524-0455-2021-2-8

Миколенко Інна Григорівна,
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри економіки та міжнародних економічних відносин
Полтавський державний аграрний університет,
ORCID ID: 0000-0003-3800-6136
Стилик Аліна Григорівна,
здобувач вищої освіти СВО «Магістр»,
Полтавський державний аграрний університет,
ORCID ID: 0000-0002-5905-6776
Рожко Лілія Юріївна,
здобувач вищої освіти СВО «Магістр»,
Полтавський державний аграрний університет,
ORCID ID: 0000-0002-6090-3960

Успішна діяльність сільськогосподарських підприємств за умов економічної кризи багато в чому залежить від ефективності стратегічного управління їх системою економічної безпеки. Ефективне забезпечення економічної безпеки підприємства можливе лише при комплексному та системному підході, що дає змогу забезпечити стратегічний розвиток підприємства, розробити тактичні та оперативні заходи для мінімізації негативних наслідків внутрішніх та зовнішніх загроз. На основі проведеного дослідження розглянуто сутнісну характеристику економічної безпеки сільськогосподарських підприємств та оцінку визначення її рівня. Досліджено формування забезпечення економічної безпеки. Структуровано стратегію економічної безпеки підприємства як об’єкту управління. Розглянуто переваги стратегічного підходу в управлінні економічною безпекою підприємства. Обґрунтовано необхідність формування стратегії забезпечення економічної безпеки з метою створення стійких умов динамічної конкурентоспроможності і фінансово-економічної сталості сільськогосподарських підприємств у довгостроковій перспективі.

Ключові слова: підприємство, зовнішнє середовище, внутрішнє середовище, безпека, економічна безпека, стратегія економічної безпеки.

Література.

 1. Живко З.Б. Механізм управління системою економічної безпеки підприємства. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Вип. 3. С. 37-42. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Nvuuec_2014_3_11
 2. Власюк О.С. Теорія і практика економічної безпеки в системі науки про економіку. К.: НІПМБ, 2008. 48 с.
 3. Вишняков Я.Д., Харченко С.А. Управление обеспечением безопасности предприятий: экономические подходы. Менеджмент в России и за рубежом. 2001. No 5. URL: http://www.mevriz.ru/articles/2001/5/1533.html
 4. Лучик М.В. Методико-методологічні підходи до забезпечення економічної безпеки аграрної галузі. Економічні науки. Cерія «Облік і фінанси». 2013. Вип. 10 (3). С. 455 – 463.
 5. Курган В.П. Економіка аграрних підприємств: навч. посібник. Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. 270 с.
 6. Pylypenko K.A., Babiy I.V., Volkova N.V., Feofanov Lev K., Kashchena K. Structuring economic security of the organization. Journal of Security and Sustainability. 2019. Issues 9 (1), рр. 1516-1529. URL: http://doi.org/10.9770/jssi.2019.9.1(3)
 7. Лаврентьєва Л.В. Стратегія економічної безпеки корпоративного підприємства. Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу ДонНУ імені Василя Стуса за 2015–2016 рр. 2017. С. 51–52.
 8. Линник О.І., Артеменко Н.В. Стратегія економічної безпеки підприємства як фактор зменшення впливу зовнішніх та внутрішніх загроз. Вісник НТУ “ХПІ”. Серія: Технічний прогрес і ефективність виробництва. 2013. № 67 (1040). С. 159–169.
 9. Сак Т.В. Стратегічні підходи в управлінні економічною безпекою підприємства. URL: https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/4779/3/Sak.pdf
 10. Яниогло А. Комплексная система обеспечения экономической безопасности предприятия. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. 2015. Vol. 1. No. 1. С. 69–79. URL: www.are-journal.com.
 11. Азаренков Г.Ф., Сердечна С.М. Формування аналітичного інструментарію забезпечення економічної безпеки стратегічного розвитку підприємства. Молодий вчений. 2017. №5 (45). С. 508–517.
 12. Фальченко О.О., Глушач Ю.С. Стратегія забезпечення економічної безпеки підприємств. Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. Сер. “Технічний прогрес та ефективність виробництва”. № 66. С. 157-160.
 13. Птащенко Л.О. Стратегічне та інноваційне забезпечення розвитку системи економічної безпеки підприємства: навч. посіб. К. : «Центр учбової літератури», 2018. 320 с.
 14. Сабецька Т.І., Сабецький В.Б. Теоретичні засади стратегічного планування економічної безпеки підприємства. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. 2019. Т. 24, Вип. 2. С. 49-55.
 15. Торкатюк В.І., Аболхасанзаде А., Мітіна Т.В., Козинська І.О., Кузічкіна Н.І., Дріль Н.В. Механізм забезпечення економічної безпеки підприємств. URL: http://eprints.kname.edu.ua/38672/1/164-165.pdf
 16. Дячков Д.В., Потапюк І.П, Капран І.В. Економічна безпека в системі стратегічного управління підприємством. Економіка та суспільство. 2021. № 24. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/ view/173.

Статтю було отримано 20.02.2021