Актуальні проблеми інноваційної економіки та права

Журналу «Актуальні проблеми інноваційної економіки та права» включений до категорії Б за спеціальностями: в галузі знань «Управління та адміністрування»: 073, 076 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035) та 071, 072, 075 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543); в галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» 051 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035); в галузі знань «Право» – 081 та «Публічне управління та адміністрування» – 281 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543).
Свідоцтво про державну реєстрацію Міністерства юстиції України серія КВ № 25436-1537ПР від 13.01.2023 р.
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Роль концентрації капіталу в забезпеченні конкурентоспроможності вітчизняних аграрних підприємств

УДК: 338.43.01

ГАЦЬКО А. Ф.,
кандидат економічних наук,
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

Анотація

Вступ. Ефективне функціонування ринку залежить від справедливості розподілу інтересів між учасниками господарського ланцюга. Концентрація капіталу в маркетингових інфраструктурах аграрного сектору знижує конкурентоспроможність товаровиробників сільськогосподарської продукції.

Метою статті є оцінка рівня концентрації капіталу в маркетингових інфраструктурах та визначення його впливу на діяльність аграрних  підприємств.

Результати. Визначено напрями впливу співвідношення рівнів концентрації капіталу на формування маркетингової інфраструктури. Запропоновано систему показників для оцінювання концентрації капіталу. Проведено статистичний аналіз рівня прибутку аграрних підприємств Харківської області. Встановлено, що центром формування прибутку у галузі є суб’єкти господарської діяльності, що належать до сфери обігу. Відзначено актуальність питання справедливого розподілу інтересів учасників ринку. Звернено увагу на відсутність критеріїв такого розподілу. Узагальнено та охарактеризовано типи взаємовідносин підприємства з учасниками товарного ринку. Виділено характеристики функціонування ринків продовольчої продукції. Визначено структуру ринків продовольства й аграрної продукції. Запропоновано формування товарної стратегії підприємства на основ врахування наслідків кризи. Досліджено зв’язок між концентрацією капіталу в галузі та конкурентоспроможністю аграрного підприємства. Відзначено проблему домінування інтересів суб’єктів сфери обігу в сільськогосподарському секторі. Запропоновано застосування регулюючих заходів, направлених на зосередження капіталу в сфері виробництва.

Висновки. Концентрація капіталу в маркетинговій інфраструктурі сприяє зосередженню коштів у сфері обігу. Така ситуація негативно впливає на виробників сільськогосподарської продукції. Для вирішення даної проблеми необхідне впровадження заходів на державному рівні, направлених на переорієнтацію коштів у сферу виробництва.

Ключові слова: концентрація капіталу, аграрні підпріємства, конкурентний потенціал, горизонтальна інтеграція, вертикальна інтеграція.

Література

  1. Сільське господарство України у 2017 році. Статистичний щорічник. Державна служба статистики України; під заг. кер. О. М. Прокопенка. Київ, 2018. 245 с.
  2. Фатхутдинов Р. А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление. М.: ИНФРА-М, 2000. 312 с.
  3. Портер М. Международная конкуренция: Конкурентные преимущества стран; пер. с англ. М.: Международные отношения, 1993. 896 с.
  4. Райзберг Б. А. Курс управления экономикой. СПб.: Питер, 2003. 528 с.
  5. Піддубний І. О., Піддубна А. І. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства. Х.: ВД «ІНЖЕК», 2004. 264с.
  6. Аникин Б. А. Тяпухин А. П. Коммерческая логистика. М.: Проспект, 2005. 432 с.
  7. Холден Н. Д. Кросс-культурный менеджмент. Концепция когнитивного менеджмента: пер. с англ. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. 384 с.
  8. Крacнoруцький O. Дeтeрмiнaнти рoзвитку cиcтeм ринкoвoгo рoзпoдiлу прoдукцiї aгрaрних підприємств. Вicник Хaркiвcькoгo нaцioнaльнoгo тeхнiчнoгo унiвeрcитeту ciльcькoгo гocпoдaрcтвa iмeнi Пeтрa Вacилeнкa. 2015. № 162. С. 20–31.

Статтю було отримано 12.11.2018