Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Розробка програми стимулювання персоналу до здійснення організаційних змін на підприємстві

УДК 005.95:005.958.2

ГРИНЬ Є. Л.,
кандидат наук з державного управління, здобувач,
Харківський національний технічний університет сільського господарства
імені Петра Василенка

Анотація

Розроблено програму стимулювання персоналу до здійснення організаційних змін на підприємстві. Обґрунтовано етапи програми стимулювання персоналу до здійснення організаційних змін на підприємстві, серед яких: підготовчий, розробка програми, впровадження програми, оцінка ефективності програмних заходів. Наведено мету програми, цільові індикатори її оцінки та завдання програми, серед яких першочерговим є виявлення резервів запобігання опору організаційним змінам та можливих напрямів мотиваційного впливу з боку керівництва, реалізація яких забезпечить підвищення готовності персоналу до змін та зростання результативності їх праці.

Ключові слова: стимулювання персоналу, організаційні зміни, програма стимулювання, опір змінам, запобігання опору, програмно-цільовий підхід.

Література

  1. КарташоваЛ. В. Организационное поведение / Л. В. Карташова, Т. В. Никонова, Т. О. Соломанидина. – 2-e изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2012. – 383 с.
  2. КибановА. Я. Управление персоналом организации. 4-е изд., доп. и перераб. / А. Я. Кибанов. – М. : ИНФРА-М, 2010. – 695 с.
  3. ФіліпішинІ. В. Напрями удосконалення системи мотивації та стимулювання праці на промислових підприємствах / І. В. Філіпішин, М. В. Зубрикіна // Вісник ДДМА. – 2015. – № 2 (35). – С. 204–209.
  4. ДафтР. Л. Теория организации / Р. Л. Дафт. – М. : Юнити-Дана, 2012. – 736 с.
  5. КарамушкаЛ. М. Психологічні особливості опору змінам персоналом вищої школи / Л. М. Карамушка, О. С. Толков // Організаційна психологія. Економічна психологія. – 2015. – № 2. – C. 35 – 42.
  6. КоттерДж. Впереди перемен / Дж. Коттер: [пер. с англ.]. – М. : ЗАО «Олимп–Бизнес», 2011. – 256 с.
  7. ПервусякН.І. Особливості управління мобільністю персоналу в період організаційних змін / Н. І. Первусяк, О. О. Шумаєва // Менеджер. – 2013. – №4 (67). – C. 103–
  8. ХохловаТ. П. Организационное поведение / Т. П. Хохлова. – М. : Магистр: ИНФРА-М, 2015. – 256 с.
  9. Сычанина С. Н. Программно-целевое управление: генезис и тенденции развития / С. Н. Сычанина, Р. А. Шичиях // Научный вестник южного института менеджмента. – 2013. – № 4. – С. 37–42.

Статтю було отримано 06.06.2018