Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Розвиток транспортно-логістичних кластерів в транспортній системі регіону

УДК 303.722.4(477)

DOI: https://doi.org/10.36887/2524-0455-2019-4-1

Машканцева Світлана Олександрівна
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії та підприємництва на морському транспорті, Національний університет «Одеська морська академія»
ORCID ID: 0000-0002-3936-9812

Анотація

Транспортно-логістичні кластери спрямовані на оптимізацію руху вантажного потоку у регіональних ланцюгах постачання й концентрують в собі транспортно-логістичну інфраструктуру території, транспортно-логістичні компанії, виробничі підприємства.

Мета статті полягає у вивченні структури, факторів і умов створення транспортно-логістичних кластерів на регіональному рівні відповідно даному підходу.

Розглянуто приклад транспортного-логістичного кластеру Німеччини «Франкфурт-на-Майні». Розглянуто зміст кластерного підходу. Надано переваги кластеру. Розглянуто основних учасників транспортно-логістичного кластера. Представлена модель формування транспортного-логістичного кластера на регіональному рівні. Визначено основні завдання формування транспортно-логістичного кластера. Узагальнено фактори впливу на формування транспортно-логістичних кластерів: послідовна державна економічна політика, глобалізація транспортно-логістичної інфраструктури, горизонтальна інтеграція логістичного інфраструктурного комплексу й компаній, які його обслуговують, аутсорсинг транспортно-логістичних послуг, прогнозування і мінімізація кількості й рівня небезпеки чинників економічного ризику. Визначено напрями проведення аналізу для розуміння слабких і сильних сторін регіону для формування кластерних структур. Розглянуто перспективи створення транспортно-логістичного кластеру в Херсонській області і визначено його структурні елементи. Розглянуто зміст кластеру.

Діяльність транспортно-логістичного кластеру регіону сприяє використанню інноваційного потенціалу через створення ефективного транспортного комплексу. Кластер максимально враховує дію ринкового механізму. Кластерний підхід є однією з самих вдосконалених технологій управління галуззю.

Ключові слова: транспортно-логістична система; транспортно-логістичний кластер; регіон; транспортна інфраструктура; кластерний підхід.

Література.

  1. Брагінський В.В. Розвиток транспортно-логістичної системи як форма реалізації транзитного потенціалу України. Державне управління: теорія і практика. № 2. URL: http://www.academy.gov.ua/ej/ej14/index.htm
  2. Кислый В., Жарик Т. Развитие транспортно-логистических кластеров в Украине. Экономика Украины. 2010. № 12 (581). С. 28-37.
  3. Лагодієнко В.В., Корнієцький О.В. Логістика по-японськи: підвищення ефективності діяльності підприємств. Культура народов Причерноморья. 2014. №275. С. 207-210.
  4. Попова Н.В. Кластери як основа інноваційного розвитку транспортно-логістичної системи регіону. Бізнесінформ. 2013. № 8. С. 63-67.
  5. Соколенко С.І. Кластери в глобальній економіці: Монографія. Київ : Логос. 2004. 848 с.
  6. Управління ризиками в логістиці: навч. посіб. / за заг. ред. В. М. Гончарова. Львів: «Магнолія 2006». 2012. 253 с.
  7. Ужва А. М. Кластеризація як ефективний інструмент управління розвитком регіонального аграрного бізнесу. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». Випуск 19. Частина2. С. 110–113.
  8. Bondarenko, S. and Lagodienko, V., Sedikova, I., and Kalaman, O. (2018). Application of Project Analysis Software in Project Management in the PreInvestment Phase, Journal of Mechanical Engineering and Technology, 9(13), pp. 676–684.

Статтю було отримано 15.04.2019