Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Розвиток мережевих зв’язків Індустрії 4.0

УДК 338.45:338.2

ЧЕРКАС Н. І.,
кандидат економічних наук, доцент,
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Анотація

У роботі розглянуті питання розвитку мережевих зв’язків Індустрії 4.0 у напрямі оцифрування ланцюгів вартості та створення інноваційної екосистеми. Здійснено аналіз етапів розвитку промислового виробництва на шляху до четвертої промислової революції та оцінено динаміку темпів росту доданої вартості у промисловості для окремих груп країн. Теоретично обґрунтовано напрями впровадження Індустрії 4.0 у ланцюги вартості на різних етапах цифрової зрілості компаній: цифровий початківець, вертикальний інтегратор; горизонтальний інтегратор та цифровий лідер. Результати дослідження дозволили узагальнити дорожню карту Індустрії 4.0 та рекомендації для економічної політики щодо розвитку її мережевих зв’язків. Напрями продовження дослідження передбачають емпіричну оцінку впливу інновацій на глобальні мережі виробництва.

Ключові слова: Індустрія 4.0, мережеві зв’язки, додана вартість, оцифрування ланцюгів вартості

Література

 1. Geissbauer R. Industry 4.0: building the digital enterprise: 2016 global industry 4.0 survey / R. Geissbauer, J. Vedso, S. Schrauf. – Munich : PwC, 2016. – 36 p.
 2. KochV. Industry 4.0: Opportunities and challenges of the industrial internet / V. Koch, S. Kuge, R. Geissbauer, S. Schrauf. – Munich : PwC, 2014. – 52 p.
 3. ЧеркасН. І. Прямі іноземні інвестиції як чинник розвитку технологічного сектора економіки / Н. І. Черкас // Соцiально-економічні дослідження в перехідний період. — 2007. — Вип. 1. – С. 166-172.
 4. Global Information Technology Report 2016 – [Electronic resource]. – Mode of access: http://reports.weforum.org/global-information-technology-report
 5. Supplier Responsibility [Electronic resource]. – Mode of access: https://www.apple.com/supplier-responsibility/
 6. Current standards landscape for smart manufacturing systems / Y. Lu, K.C. Morris, S. Frechette // NISTIR. – 2016. – № 8107. – Р. 22-28.
 7. SchlaepferR.C. Industry 4.0 challenges and solutions for the digital transformation and use of exponential technologies / R. C. Schlaepfer, M. Koch, Р. Merkhofer. – Basel : Deloitte, 2015. – 32 p.
 8. KagermannH. Recommendations for implementing the strategic initiative INDUSTRIE 4.0. / H. Kagermann, J. Helbig, A. Hellinger, W. Wahlster. – Frankfurt/Main : Forschungsunion, 2013. – 82 p.
 9. European Commission. The Factories of the Future. Publications Office of the European Union [Electronic resource]. – Mode of access: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/factories-future
 10. АнтонюкЛ. Л. Провідна роль Китаю у глобальних мережах сектору високих технологій: нова реальність та сучасні виклики / Л. Л. Антонюк, Н. І. Черкас // Економіка і держава. – 2017. – № 12. – С. 14-22.
 11. United Nations Industrial Development Organization [Electronic resource]. – Mode of access: https://www.unido.org/
 12. BlanchetM. Industry 4.0: The new industrial revolution – How Europe will succeed / M. Blanchet, T. Rinn, G. Von Thaden, G. De Thieulloy. – Munich : Roland Berger Strategy Consultants GmbH, 2014. – 24 p.

Статтю було отримано 15.03.2018