Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International
Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань категорії «Б» в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643

Результати сценарного моделювання впливу чинників зовнішнього середовища на інноваційний розвиток вітчизняного аграрного сектору економіки

УДК: 330.341

DOI: https://doi.org/10.36887/2524-0455-2020-3-10

Тєшева Лариса Василівна,
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри економіки та менеджменту, Харківський національний університет
імені В. Н. Каразіна,
ORCID ID: 0000-0003-2007-9150

Вступ. Функціонування будь-якої системи відбувається в межах зовнішнього середовища. Найчастіше взаємодію між об’єктом дослідження та зовнішнім середовищем розглядають на мікрорівні, так як відносно суб’єкта господарювання виокремлення меж середовища є очевидним, так як воно функціонує як відкрита система, отримуючи зовні на вході ресурси, а продукуючи на виході готові продукти, відходи, інформацію та знання. Для галузевого рівня такі дослідження складніші через неоднозначність розуміння кордонів системи, які відокремлюють сферу дослідження від нього. Іншим аспектом дослідження зовнішнього середовища є детермінація його структури за набором чинників або їх груп, які тим чи іншим способом впливають на протікання процесів всередині досліджуваної системи.

Метою статті є запропонувати методику моделювання впливу чинників зовнішнього середовища на інноваційний розвиток та на її основі визначити результати впливу чинників на результуючу ознаку із визначенням ефективності важелів інноваційного розвитку аграрного сектору економіки.

Результати. З метою відображення впливу чинників зовнішнього середовища на досягнення цілей інноваційного розвитку аграрного сектору економіки України та визначення дієвості важелів досягнення зазначених цілей було здійснено моделювання на основі побудови когнітивних карт, де встановлено позитивні та негативні зв’язки між чинниками, важелями і результуючими параметрами. В результаті аналізу було встановлено рівні дієвості важелів інноваційного розвитку: «недіючі», «неефективні», «слабодіючі», «діючі», «ефективні», «високоефективні» та значення ступеню загрози або сприятливості зовнішніх чинників. Визначено, що найефективнішими варто визнати важелі обсягу фінансування наукової діяльності в аграрному секторі та діяльність суб’єктів контуру інноваційної інфраструктури. Встановлено, що найбільш загрозливими виявилися внутрішньонаціональні чинники несформованості ринку інноваційної продукції та відсутність інформаційно-консультативної підтримки виробників у ході реалізації інновацій, що підтверджує нагальність створення регіональних інноваційних екосистем за активної підтримки державних інституцій.

Ключові слова: моделювання, зовнішнє середовище, інноваційний розвиток, важелі інноваційного розвитку, аграрний сектор економіки.

Література.

  1. Астапова Г.В., Астапова Є.А., Лойко Д.П. Организационно-экономический механизм корпоративного управления в современных условиях реформирования экономики Украины: монографія. Донецк: ДонГУЗТ им. М. Туган-Барановского, 2001. 528 с.
  2. Кіпа Д.В. Методичне забезпечення формування конкурентної стратегії машинобудівного підприємства: дис. …канд. екон. наук. 08.00.04. Харків: ХНЕУ, 2015. 315 с.
  3. Інноваційне забезпечення розвитку сільського господарства України: проблеми та перспективи / Лупенко Ю.О., Малік М.Й., Шпикуляк О.Г. та ін. К.: ННЦ ІАЕ, 2015. 514 с.
  4. Микитюк П.П., Крисько Ж.Л., Овсянюк-Бердадіна О.Ф., Скочиляс С.М. Інноваційний розвиток підприємства: навч. посібник. Тернопіль: Принтер Інформ, 2015. 224 с.
  5. Огієнко А.В. Напрями формування дієвих складових розвитку зовнішнього середовища аграрних підприємств Миколаївської області. Культура народів Причорномор’я. № 177. С. 24-27.
  6. Павлова Г.Є. Критерії та фактори розвитку аграрного сектора економіки. Агросвіт. 2013. No 4. С. 9-12.
  7. Райтер Н.І. Особливості зовнішнього середовища функціонування сільськогосподарських підприємств. Збірник наукових праць Буковинського університету. Економічні науки. 2017. Вип. 13. С. 86-96.
  8. Рогатіна Л.П. Оцінка впливу факторів макросередовища на розвиток сільськогосподарських підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 3. С. 79-85.

Статтю було отримано 14.05.2020