Актуальні проблеми інноваційної економіки та права

Журналу «Актуальні проблеми інноваційної економіки та права» включений до категорії Б за спеціальностями: в галузі знань «Управління та адміністрування»: 073, 076 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035) та 071, 072, 075 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543); в галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» 051 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035); в галузі знань «Право» – 081 та «Публічне управління та адміністрування» – 281 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543).
Свідоцтво про державну реєстрацію Міністерства юстиції України серія КВ № 25436-1537ПР від 13.01.2023 р.
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Реалізація підприємницької діяльності суб’єктів господарювання в роздрібній торгівлі

УДК: 658.5

DOI: https://doi.org/10.36887/2524-0455-2021-4-2

Лагодієнко Володимир Вікторович
доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі, Одеська національна академія харчових технологій
ORCID ID: 0000-0001-9768-5488
Попкова Світлана Олегівна
аспірант, Одеська національна академія харчових
технологій
ORCID ID: 0000-0001-6387-8337
Лагодієнко Владислав Володимирович
здобувач вищої освіти, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»
ORCID ID: 0000-0002-9290-2380

В статті визначені особливості комерційної роботи з продажу товарів у роздрібних торгових підприємствах, а саме те, що роздрібні підприємства реалізують товари безпосередньо населенню, тобто фізичним особам, застосовуючи специфічні способи і методи роздрібного продажу; торгове обслуговування населення припускає наявність спеціально влаштованих і обладнаних торгових приміщень, роздрібна мережа, на відміну від оптової мережі, характеризується великою територіальною роз’єднаністю та роздрібненістю, її діяльність можна зарахувати переважно до сфери малого бізнесу. Виділено чинники, які стримують розвиток підприємницької діяльності, а саме: недостатність вільних фінансових ресурсів у підприємців для того, щоб розвивати власну справу. Сюди ж можна віднести і великі відсоткові ставки по банківським кредитам для отримання додаткових коштів, регіональні програми підтримки малого бізнесу не приносять очікуваного результату, інфраструктура, для якої є характерним нерівномірне розташування не відповідає сучасним потребам, низький рівень залучення громадськості в прийнятті управлінських рішень щодо покращення бізнес-середовища, покращення державно-приватного партнерства в Україні вимагає поміркованої державної політики. В статті виділено чотири основні тенденції, які будуть зберігатися відносно роздрібної торгівлі найближчим часом, а саме: роздрібна торгівля в магазинах пройшла свій зеніт. Хоча багато фізичних магазинів, безсумнівно, повернуться до зростання, очевидно, що часи стимулювати зростання за допомогою фізичних магазинів минули. Керівництва підприємств планують звернути більшу увагу на людей, порівняно з важливістю отримання прибутків. COVID-19 лише прискорив тенденцію, яка вже активно розвивалася. Більшість роздрібних продавців усвідомлюють, що звичайних методів скорочення витрат більше недостатньо для того, щоб отримати прибуток і відновити бізнес. Навіть після того, як агресивні стратегії стримування витрат були запроваджені в якості реагування на COVID-19, більшість роздрібних продавців визнають, що їм потрібно буде нарощувати зусилля, якщо вони сподіваються повернути свій бізнес до зростання в наступні роки. Скоріше за все в найближчі роки буде багато інвестицій, спрямованих на підвищення вартості наявних активів. У сучасних умовах клієнти не настільки беруть до уваги широту асортименту, більше їх турбує наявність продукції. Це внесе корективи в роботу багатьох роздрібних магазинів, оскільки тепер в наявності мають бути всі предмети першої необхідності.

Ключові слова: підприємницька діяльність, роздрібна торгівля, підприємство, бізнес, компанія.

Література.

  1. Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 року. № 436-IV, № 18, № 19- 20, № 21-22, ст.144. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15
  2. Чорна М.В. Дядін А.С. Ефективність підприємницької діяльності суб’єктів господарювання в роздрібній торгівлі в умовах конкуренції. Актуальні проблеми та напрями розвитку потенціалу соціально-економічних систем в умовах конкуренції. МонографіяХ. : ФОП Панов А. М., Видав. ТОВ «В справі», 2017. 275 с.
  3. Андросова Т.В. Особливості функціонування підприємств торгівлі в сучасному конкурентному середовищі. Харків : ХДУХТ, 2011. С. 26–30.
  4. Суть і види роздрібної торгівлі. Про зовнішньоекономічну діяльність : Закон України від 16 квітня 1991 року. Відомості Верховної Ради Української РСР. 1991. № 29. Ст. 377. Поточна редакція від 15.08.2020 р.
  5. Данило С.І. Підприємницька діяльність у сфері роздрібної торгівлі. Сучасні проблеми економіки і підприємництво. Випуск 23, 2019 С. 63-71
  6. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
  7. Global retail trends 2020 preparing for new realityURL: http://home.kpmg/ua/en/home/insights/2020/05/global-retail-trends-2020-preparing-for-new-reality.html
  8. Two thirds consumers worldwide now buy beliefs. Edelman.URL: https://www.edelman.com/news-awards/two-thirds-consumers-worldwide-now-buy-beliefs
  9. Hi-Lo Card Counting System. Online Blackjack for Real Money. URL: https://www.onlineblackjackrealmoney.org/card-counting/hi-lo

Статтю було отримано 06.02.2021