Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Підхід до розвитку ринкового потенціалу підприємств АПК

УДК 658.8

РОДІОНОВ О.В.,
доктор економічних наук, професор,
Харківський національний технічний університет
сільського господарства імені Петра Василенка
РОДІОНОВА О.Ю.,
кандидат економічних наук,
МІРОШНИЧЕНКО П.І.,
кандидат економічних наук

Анотація

В статті наведений підхід до розвитку ринкового потенціалу підприємств. Визначена мета та цільова спрямованість розвитку ринкового потенціалу. Наведені маркетингові та природоохоронні аспекти розвитку ринкового потенціалу підприємств АПК. Встановлені елементи розвитку ринкового потенціалу підприємств.

Серед складових ринкового потенціалу, в сучасних умовах, доцільним є відокремлення екологічної складової. Підприємства повинні враховувати екологічні вимоги на всіх стадіях життєвого циклу товару виробничих підприємств. Важливо не тільки враховувати інформування потенційних споживачів про вироби й послуги, але також зрозуміти вимоги ефективного трактування інформації про споживачів, вироби, послугу, ринки й конкурентів.

Сучасний маркетинговий потенціал має відображати потребу споживача, суспільства, інвестора. Впровадження у практику діяльності підприємств технологій екологічного маркетингу сприятиме розвитку підприємства та його стійкому існуванню.

Ключові слова: підприємство, розвиток, потенціал, ринок, екологічний менеджмент, маркетинг.

Література

  1. Гончарук В. А. Маркетинговое консультирование. / В. А. Гончарук. – М. : Дело, 1998. – 248 с.
  2. Котлер Ф. Маркетинг-Менеджмент / Ф. Котлер [пер. с англ. ; под ред. О. А. Третьяк]. – СПб. : Питер, 1999. – 896 с.
  3. Кохно П. А. Менеджмент / П. А. Кохно, В. А. Микрюков. – М. : Финансы и статистика, – 302 с.
  4. Маркетинг: [учебник] / Под ред. А. Н. Романова. – М. : Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. – 560 с.
  5. Медведєв В. В. Необхідні кроки у розвитку екологічного моніторингу / В. В. Медведєв // Екологія України. – 2002. – № 7-8. – С. 8-10.
  6. Родіонов О. В. Екологічний менеджмент: [навчальний посібник] / О.В.Родіонов. – [2 вид. стереотипне]. – Луганськ : «Ноулідж», 2011. – 244 с.
  7. Родіонов О. В. Діагностика безпеки розвитку потенціалу підприємства: [монографія] / О. В. Родіонов та ін. – Луганськ : Вид-во «Ноулідж», 2012. – 302 с.
  8. Семенова В. Ф. Екологічний менеджмент: [навч. посібник] / В. Ф. Семенова. – К. : ЦУЛ, 2004. – 408 с.

Статтю було отримано 02.03.2016