Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Підвищення кваліфікації персоналу в державних установах

УДК 331.108.45

КРАСНОРУЦЬКИЙ О. О.,
доктор економічних наук, професор, професор кафедри,
Харківський національний технічний університет
сільського господарства імені Петра Василенка
ЗАЙЦЕВ Ю. О.,
доктор економічних наук, доцент, професор кафедри,
Харківський національний технічний університет
сільського господарства імені Петра Василенка
ВЛАСЕНКО Т. А.,
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри,
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Анотація

В статті представлено ключові напрямки вдосконалення процесу підвищення кваліфікації в публічних установах. Надано типи навчання, підвищення кваліфікації та перекваліфікація для державних службовців. Розглянуто дві ключові категорії: «компетентність» та «компетенція», надано їх визначення та уточнено різницю між ними. Описано природу взаємозалежності між системою розвитку персоналу в публічних установах та критеріями успіху їх діяльності шляхом визначення зв’язків між ключовими сферами відповідальності, компетенціями щодо відповідних завдань, компетентностями персоналу та формами та методами формування цих компетентностей. Надано методичний підхід обґрунтування складу програми розвитку персоналу в публічній установі з використанням інструменту «будинок якості».

Ключові слова: публічна установа, персонал, компетентність, компетенції, навчання, «будинок якості».

Література

  1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами / М. Армстронг; перев. с англ. под ред. С. К. Мордовина. – [8-е изд.]. – СПб. : Питер, 2004. – 832 с.
  2. 2. Boyatzis Richard E. The competent manager : a model for effective performance. NewYork : Wiley. Edition/FormatBook : Nationalgovernmentpublication. 1982. p. 310.
  3. Woodruffe C. Development and assessment centre. Identifying and assessing competence. Third edition. Great Britain. London: The Sort Run Press. Exeter. 2003. p. 296.
  4. Спенсермл. Лайл М. Компетенции на работе / Лайл М. Спенсер-мл., Сайн М. Спенсер; перевод с англ. – М. : HIPPO, 2005. – 384 с.
  5. Furnham A. Personality and intelligence at work : exploring and explaining individual differences at work. New York: Taylor & Francis e-Library. 2008. p. 416.
  6. КорнелиусН. НR-менеджмент : поиск, подбор, тренинг, адаптация, мотивация, дисциплина, этика / НКорнелиус; пер. с англ. А. В. Теплых. – Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2005. – 520 с.
  7. Robertson C. NVQs: the impact of competence approaches. Management Development Review. Publisher: MCB UP Ltd. 1995. Vol. 8. Issue. 6. pp. 23-27.
  8. Whiddett S.A., & Hollyforde S. Practical guide to competencies: how to enhance individual and organizational performance. (2nd ed.), reprinted. London : Chartered Institute of Personnel and Development. 2007. p.140.
  9. Рамперсад Х. Универсальная система показателей. Как достигать результатов, сохраняя целостность / Х. Л. Рамперсад, А. Дороти, А. Логинова, А. Лисицына, А. Лисовский; перевод с англ. – [3-е изд.]. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2006. – 352 с.

Статтю було отримано 01.03.2018