Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International
Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань категорії «Б» в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643

Про журнал

Журнал «Актуальні проблеми інноваційної економіки»

Журнал «Актуальні проблеми інноваційної економіки» (Свідоцтво про державну реєстрацію Міністерства юстиції України серія КВ № 21710-11610Р від 13.10.2015 р.) є науковим виданням. Статті публікуються українською, російською та англійською мовами (відповідно до оригінального авторського тексту) і обов’язково супроводжуються анотаціями, поданими зазначеними трьома мовами.

Журнал виходить 4 рази на рік, обсяг кожного випуску 8-10 ум. друк. арк., формат 60 х 84. Сфера розповсюдження – загальнодержавна. Категорії читачів: наукові працівники, викладачі, аспіранти, студенти. Тематична спрямованість видання – висвітлення питань ефективного функціонування підприємств в умовах формування інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки, актуальних напрямів та новітніх тенденцій теорії та практики сучасного управління, маркетингу і логістики в системі забезпечення соціально-економічного розвитку підприємств, питань фінансової системи та обліково-аналітичного забезпечення виробничих та комерційних процесів в економіці, проблем економічної безпеки.

Наукові напрями публікацій журналу «Актуальні проблеми інноваційної економіки»:

  • інноваційно-інвестиційні чинники економічного зростання;
  • підприємництво, ринки інновацій, товарів і послуг;
  • сучасний розвиток сільських територій;
  • соціально-економічні ризики;
  • інноваційний розвиток та конкурентоспроможність підприємств;
  • економіка знань та інтелектуальний потенціал;
  • інституціональні проблеми інноваційного розвитку;
  • фінансове та обліково-аналітичне забезпечення інноваційних процесів;
  • соціально-трудові відносини.

Засновник видання:

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка (ХНТУСГ).

Юридична адреса засновника:

61002, м. Харків, вул. Алчевських, 44.

Банківські реквізити:

ГУДКСУ в Харківській обл. р/р 35225202003687, МФО 851011

Місцезнаходження редакції:

Україна, 61002, м. Харків, вул. Алчевських, 44, каб. 309.