Актуальні проблеми інноваційної економіки та права

Журналу «Актуальні проблеми інноваційної економіки та права» включений до категорії Б за спеціальностями: в галузі знань «Управління та адміністрування»: 073, 076 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035) та 071, 072, 075 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543); в галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» 051 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035); в галузі знань «Право» – 081 та «Публічне управління та адміністрування» – 281 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543).
Свідоцтво про державну реєстрацію Міністерства юстиції України серія КВ № 25436-1537ПР від 13.01.2023 р.
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Про журнал

Журнал «Актуальні проблеми інноваційної економіки та права»

Журнал «Актуальні проблеми інноваційної економіки та права» (Свідоцтво про державну реєстрацію Міністерства юстиції України серія КВ № 25436-1537ПР від 13.01.2023 р.) є науковим виданням. Статті публікуються українською та англійською мовами (відповідно до оригінального авторського тексту) і обов’язково супроводжуються анотаціями, поданими зазначеними двома мовами.

Журнал виходить 6 разів на рік, обсяг кожного випуску 12-14 ум. друк. арк., формат 60 х 84. Сфера розповсюдження – загальнодержавна. Категорії читачів: викладачі, науковці, здобувачі освіти. Тематична спрямованість видання – інформування населення з питань: ефективної діяльності підприємств в умовах формування соціально – орієнтованої, інноваційної та інклюзивної моделі розвитку економіка;  актуальних напрямів та новітніх тенденцій теорії та практики сучасного управління, маркетингу і логістики в системі забезпечення виробничих і комерційних процесів у економіці;  розвитку систем державного регулювання економічних і соціальних процесів; становлення парадигми публічного управління та адміністрування, належного врядування та прямої демократії; теоретичних і практичних проблем права і безпеки; наукового забезпечення законотворчого процесу та практичної діяльності правоохоронних органів України, сприяння реалізації державної політики у сфері забезпечення прав і свобод громадян; міжнародного права та прав людини, дипломатичного і консульського права; трудового, конституційного, цивільного, цивільного, кримінально, екологічного, аграрного та інших галузей права.

Наукові напрями публікацій журналу «Актуальні проблеми інноваційної економіки та права»:

  • інноваційно-інвестиційні чинники економічного зростання;
  • підприємництво, ринки інновацій, товарів і послуг;
  • сучасний розвиток сільських територій;
  • соціально-економічні ризики;
  • інноваційний розвиток та конкурентоспроможність підприємств;
  • економіка знань та інтелектуальний потенціал;
  • інституціональні проблеми інноваційного розвитку;
  • фінансове та обліково-аналітичне забезпечення інноваційних процесів;
  • соціально-трудові відносини.

Засновник видання:

Державний біотехнологічний університет.

Юридична адреса засновника:

61002, м. Харків, вул. Алчевських, 44.

Банківські реквізити:

ГУДКСУ в Харківській обл. р/р 35225202003687, МФО 851011

Місцезнаходження редакції:

Україна, 61002, м. Харків, вул. Алчевських, 44, каб. 309.