Актуальні проблеми інноваційної економіки та права

Журналу «Актуальні проблеми інноваційної економіки та права» включений до категорії Б за спеціальностями: в галузі знань «Управління та адміністрування»: 073, 076 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035) та 071, 072, 075 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543); в галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» 051 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035); в галузі знань «Право» – 081 та «Публічне управління та адміністрування» – 281 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543).
Свідоцтво про державну реєстрацію Міністерства юстиції України серія КВ № 25436-1537ПР від 13.01.2023 р.
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Професійні покупці споживчих товарів як елемент конкурентного середовища підприємств оптової торгівлі

УДК (658.86:658.89):658.821

Райтер Н. І., кандидат економічних наук, доцент
Желєзняк А. М., кандидат економічних наук, доцент
Крупа О. М., кандидат економічних наук, доцент
Львівський національний аграрний університет

Аннотация.

В статті представленні результати дослідження категорії професійних покупців як складової ринкового середовища оптових ринків. Під час дослідження використані загальні й спеціальні наукові методи, які ґрунтуються на об’єктивних законах економіки: методи теоретичного узагальнення, прийоми економіко-статистичного методу – під час опитування покупців та обробки даних; абстрактно-логічний – для узагальнення результатів досліджень, формулювання висновків і пропозицій. Розглянуто основні типи покупців на оптових та роздрібних продовольчих ринках. Виділено категорію «професійний покупець». Проаналізовано основні тенденції, пов’язані з реалізацією ефективних заходів взаємодії оптових продавців з покупцями.
Досліджено стадії та мотиви прийняття рішень щодо закупівлі споживчих товарів професійними покупцями. Проведено опитування покупців з метою виявлення частоти закупівель, їх вимог щодо якості та асортименту продукції, умов постачання, наявності системи знижок тощо.

Ключові слова: конкуренція, конкурентні стратегії, підприємства оптової торгівлі, професійні покупці, збут.

Література.

 1. АзоевГ. Л. Конкуренция : аналіз, стратегия и практика. М. : Центр экономики и маркетинга, 1996. 208
 2. АнсоффИ. Стратегическое управление : Пер. с англ. М. : Экономика, 1989. 304 с.
 3. Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива; пер. с французького. СПб. : Наука, 1996. – 589 с.
 4. ПортерМ. Е. Конкурентная стратегия : методика анализа отраслей и конкурентов; пер с анлг.М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. 454 с.
 5. Gierszewska G., Romanowska M. Analiza strategiczna przedsiebiorstwa. Warszawa, 1998. 311 st.
 6. Апопій В. В., Міщук І. П., Ребицький В. М. Організація торгівлі / за редакцією В.В. Апопія. підручник, 2-ге вид., перероб. та доп. Київ : Центр навчальної літератури, 2005. 616 с.
 7. ДідківськаЛ. Сучасний розвиток конкурентного середовища ринку споживчих товарів в Україні. Банківська справа. 2009. №2. С. 48-66.
 8. Мазаракі А. А., Лігоненко Л. О., Ушакова Н. М. Економіка торговельного підприємства /під редакцією професора Н. М. Ушакової. Київ : «Хрещатик», 1999. 797с.
 9. ЛисакГ. Г. Оптова торгівля України: регіональні особливості розвитку. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер. : Економічні науки, 2013. № 5. С. 131-134.
 10. Шубравська О. В., Ринденко Н. А. Оптові ринки сільськогосподарської продукції: європейський досвід та українські перспективи. Економіка України, 2012 № 8-9. С. 77-85.
 11. Про компанію «МЕТРО Кеш енд Кері Україна». URL: https://www.metro.ua/about-metro
 12. Торгівля Львівської області у 2016 році. Статистичний збірник. Головне управління статистики у Львівській області. Львів, 2017. 85с.
 13. БазилевичВ. Формування конкурентного середовища у транзитивній економіці : проблеми, тенденції, протиріччя. Конкуренція. Вісник АМК, №2. С. 24-28.
 14. Роздрібна та оптова торгівля. Терміни та визначення понять. ДСТУ 4303:2004. К.: Держспоживстандарт України, 2005. С. 2.

Статтю було отримано 09.09.2018