Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Проблеми та перспективи розвитку сільських територій в Україні

УДК 332:122(477)

ГУТОРОВА О. О.,
кандидат економічних наук, доцент,
Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва

Анотація

У статті визначено, що розвиток сільських територій України є одним з пріоритетів державної політики, спрямованої на вирішення економічних, соціальних, побутових, екологічних та інших проблем сільського населення.

Наведені основні теоретичні положення щодо визначення поняття сільської території. Узагальнені й визначені сучасні проблеми розвитку сільських територій, а саме: відсутність дієвої програми стратегічного розвитку держави в цілому й аграрного сектору економіки зокрема; відсутність системної та досконалої законодавчої і нормативної бази розвитку сільських територій; неврегульованість податкової бази, що не дозволяє сільським територіальним громадам бути фінансово самодостатніми; нестача ресурсів для збереження й відтворення виробничого потенціалу села; високий рівень безробіття й посилення міграції сільського населення; значне скорочення закладів соціально-культурного призначення, повна або часткова відсутність надання медичних, побутових та інших послуг населенню тощо.

Окреслено стратегічні орієнтири умов і дій щодо розвитку сільських територій в Україні; в якості прикладу наведені регіональні стратегії розвитку сільських територій у Харківській області.

Ключові слова: сільські території, інфраструктура, громада, сільська рада, стратегія, населення

Література

  1. Інститут громадянського суспільства. Про розвиток сільських територій і не тільки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.csi.org.ua/pro-rozvytok-silskyh-terytorij-ine/#sthash.MtToAMI0.dpuf.
  2. Бородіна О. М. Теоретичні основи сільського розвитку на базі громад: капіталізація активів / О. М. Бородіна, С. В. Кирилюк, О. В. Риковська // Економіка АПК. – 2011. – № 5. – С. 153-180.
  3. Збарський В. К. Сталий розвиток сільських територій: проблеми і перспективи / В. К. Збарський // Економіка АПК. – 2010. – № 11. – С. 129-135.
  4. Лузан Ю. Я. Напрями розвитку сільськогосподарського виробництва і соціальної сфери села / Ю. Я. Лузан // Економіка АПК. – 2009. – № 7. – С. 3-12.
  5. Концепція загальнодержавної програми сталого розвитку сільських територій до 2020 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ligazakon.ua.
  6. «Стратегія розвитку Харківської області на період до 2020 року». – Харків, 2015. – 177 с.
  7. Концепція сталого розвитку сільських територій [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://minagro.gov.ua/node/14008.
  8. Стегней М. І. Сталий розвиток сільських територій в умовах децентралізації: від теорії до практики : [монографія] / М. І. Стегней. – Миколаїв : ФОП Швець В.Д., 2014. – 484 с.

Статтю було отримано 02.09.2016