Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Проблеми розкриття інформації у примітках до фінансової звітності

УДК 657.478.2

МАРЕНИЧ Т.Г.,
доктор економічних наук, професор,
Харківський національний технічний університет
сільського господарства імені Петра Василенка

Анотація

В статті розкрито основні вимоги до складання приміток до річної фінансової звітності. Зроблено висновок, що примітки є одночасно повноцінною формою фінансового звіту і додатком до неї. Розглянуто склад приміток згідно діючого законодавства, їх недоліки. Встановлено, що бухгалтери деяких українських підприємств безвідповідально ставляться до виконання вимог про складання приміток. Тому примітки до фінзвітності не забезпечують корисною інформацією різнопланових користувачів, що негативно впливає на якість прийнятих економічних рішень. Сформовано основні підходи до стандартизації приміток. Основним критерієм якості приміток до фінансової звітності визначено досягнення балансу між їх ускладненням, стислістю та широкими вимогами до розкриття інформації.

Ключові слова: фінансова звітність, бухгалтерський облік, інформація, примітки.

Література

 1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/996-14
 2. Жук В. М. Бухгалтерський облік: шляхи вирішення проблем практики і науки: [Монографія] / В. М. Жук. – К.: ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2012. – 454 с.
 3. Голов С. Ф. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами : приклади та коментарі: [Практичний посібник] / С. Ф. Голов, В.М. Костюченко. – К. : Лібра, 2001. – 840 с.
 4. Хомин П.Я. Формування звітності в підсистемах фінансового, управлінського й податкового обліку / П.Я. Хомин. – Тернопіль: Економічна думка,
  2004. – 287 с.
 5. Велш Глен А. Основи фінансового обліку / [Глен А. Велш, Деніел Г. Шорт]; пер. з анг. ОМінін, ОТкач. – К.: Основи, 1999. – 943 с.
 6. Lidija Romic. International journal of Economics Finance and Managment Sciences [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://article.sciencepublishing group.com/pdf/10.11648.j.ijefm.20130101.11.pdf
 7. Joe Lan, CFA / Introduction to Financial Statement / AA // Journal, 2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.aaii.com/journal/article/introduction-to-financial-statement-analysis.touch
 8. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затв. Наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
 9. Про затвердження Приміток до річної фінансової звітності: наказ Міністерства фінансів України від 29.10.2000р. № 302 [Електронний ресурс]. –
  Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws
  /show/z0904-00.
 10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 «Інформація за сегментами», затв. Наказом Міністерства фінансів України від 19.05.2005 р. № 412 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO29.aspx
 11. Положення про порядок розрахунку податкових різниць за даними бухгалтерського обліку, затв. наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2006 р. №1316. [Електронний ресурс]. – Режим
  доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1 /RE13327.html
 12. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 1«Подання фінансової звітності» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua
  /laws/show/z0336-13
 13. Голов С. МСФО у форматі Мінфіну / С Голов // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – № 4/13. – С. 3-7.
 14. Сайт Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://smida.gov.ua/about
 15. Чалий І. Примітки до фінзвітності: щорічна повинність бухгалтера / І. Чалий // Бухгалтерія. – 2014. – № 5. – С. 62-65.
 16. Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах: [Навч. Посібник] / Ф.Ф. Бутинець, Л. Л. Горецька. – Житомир: ПП «Рута», 2002. – 544 с.
 17. Breaking the boilerplate Hans Hoogervorst, IFRS / HH-Amsterdam-June, 2013 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ifrs.org/Alerts/Conference
  /Documents/2013/HH-Amsterdam-June-2013.pdf.

Статтю було отримано 10.03.2016