Актуальні проблеми інноваційної економіки та права

Журналу «Актуальні проблеми інноваційної економіки та права» включений до категорії Б за спеціальностями: в галузі знань «Управління та адміністрування»: 073, 076 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035) та 071, 072, 075 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543); в галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» 051 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035); в галузі знань «Право» – 081 та «Публічне управління та адміністрування» – 281 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543).
Свідоцтво про державну реєстрацію Міністерства юстиції України серія КВ № 25436-1537ПР від 13.01.2023 р.
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Проблеми кредитного забезпечення агробізнесу

УДК: 631.16:658.14.02

МАЛІЙ О. Г.,
кандидат економічних наук, доцент,
Харківський національний технічний університет
сільського господарства імені Петра Василенка

Анотація 

Метою статті є дослідження закономірностей та тенденцій кредитного забезпечення, оцінка впливу аграрної політики на фінансовий стан сільськогосподарських підприємств. Потенційні можливості доступу агровиробників до банківських кредитів визначається наступними чинниками − вартістю кредитних ресурсів комерційних банків, спроможністю позичальника повернути  основну суму боргу і відсотки за користування ним, а також виконати умови кредитного договору. Вартість кредитних ресурсів для сільськогосподарських товаровиробників сьогодні становить середньому 21 %, це більше ніж для суб’єктів інших видів діяльності – 18 %. Фінансова нестабільність і збитковість багатьох сільськогосподарських підприємств, низька кредитоспроможність підприємств галузі також перешкоджають розвитку кредитних відносин, адже банки бажають бачити в позичальниках лише прибуткових клієнтів. Доведено,що вирішити питання з кредитним забезпеченням галузі за умови державної кредитної підтримки, нажаль поки ще не вдалось. Відтак, основними напрямами стабілізації механізму кредитування сільськогосподарських підприємств мають стати розробка комплексу заходів з боку держави і банківської системи, спрямованих на розвиток системи взаємодії з аграрним сектором економіки: збільшення бюджетних асигнувань, раціональне використання бюджетних коштів, залучення іноземних кредитів, зниження процентних ставок для сільськогосподарської галузі,

Ключові слова: кредитне забезпечення, фінансове забезпечення, кредитування сільськогосподарських підприємств, банківська система, пільговий кредит, державна підтримка, лізингове кредитування.

Література

 1. Амбросов В. Я. Теорія та методологія механізмів регулювання в агроформуваннях: [монографія] / В. Я. Амбросов, Т. Г. Маренич. – Х.: «Міськдрук», 2013. – 166 с.
 2. Гудзь О. Є. Модернізація банківської кредитної політики при обслуговуванні агроформувань / О. Є. Гудзь // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка: Економічні науки. – 2012 – Вип. 126. – С. 10-18.
 3. Дем’яненко М. Я. Кредитний фактор сталого розвитку аграрного сектору України / М.Я. Дем’яненко // Економіка АПК. – 2014. – № 11 – С. 5.
 4. Деньги. Газета № 20 (334). – 27 октября 2016. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dengi.ua.
 1. Мазнєв Г. Є. Проблеми фінансового забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору / Г. Є. Мазнєв // Економіка АПК. – 2014. – № 9. – С.5-13.
 2. Малій О. Г. Кредит як джерело фінансування агробізнесу / О. Г. Малій // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка: Економічні науки. – 2016 – Вип. 172. – С. 132-141.
 3. Малій О. Г. Лізингове кредитування: стан та перспективи для аграрної сфери / О. Г. Малій // Облік і фінанси АПК. – 2006. – № 7. – С. 94-103.
 4. Малій О. Г. Фінансово-кредитні відносини в АПК: [монографія] / О. Г. Малій. – Харків : ХНТУСГ, 2008. – 210 с.
 5. Матеріали офіційного сайту Міністерства агрополітики і продовольства України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://minagro.gov.ua.
 6. Матеріали офіційного сайту Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua.
 7. Матеріали офіційного сайту Національного рейтингового агентства «Рюрік» Аналітичний огляд банківської системи України за Iпівріччя 2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rurik.com.ua.
 8. Оцінка, аналіз, планування фінансового становища підприємства: науково-методичне видання / [Чупіс А. В., Корецький М. Х., Кашенко О. Л. та ін.]; за ред. д.е.н., професора А. В. Чупіса. – Суми : Видавництво «Довкілля», 2001. – 404 с.
 9. Саблук П. Т. Концептуальні засади розробки і реалізації інвестиційних програм в аграрно-промисловому виробництві / П. Т. Саблук, М. Ю. Коденська. – К. : ННЦ ІАЕ, 2012. – 46 с.
 10. Стецюк П. А. Стратегія і тактика управління фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств: [монографія] / П. А. Стецюк. – К. : ННЦ ІАЕ, 2009. – 370 с.
 11. Cottfried Lischka 2004. Farm Management Challenges in Ukrainian Agriculture / In Stephan von Cramon-Taubadel, Serhiy Demyanenko, Arnim Kbhn «Ukrainian Agriculture: Crisis and Recovery». – 2004 Shaker Verlag, Aachen, pp. 125-136.

Статтю було отримано 16.03.2017