Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International
Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань категорії «Б» в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643

Проблематика функціонування зернових ф’ючерсів на ринку страхування в Україні

УДК: 330.334:339.172:303.72

DOI: https://doi.org/10.36887/2524-0455-2020-3-14

Резнік Надія Петрівна,
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедрою
менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського, Національний університет біоресурсів і
природокористування України,
ORCID ID: 0000-0001-9588-5929
Ярмолюк Анатолій Володимирович,
аспірант, Уманський державний педагогічний
університет ім. Павла Тичини,
ORCID ID: 0000-0003-1326-0779

Вступ. У статті доведено необхідність створення в агропромисловому комплексі ринків основних видів сільськогосподарської продукції, в результаті чого їх діяльність ґрунтується вже на сучасній інфраструктурі та ринках збуту, як наслідок ф’ючерсний ринок допоможе покупцеві і продавцеві страхувати свої цінові ризики. Як наслідок, коливання на світових ринках особливо не впливатимуть на доходи аграріїв і аграрної галузі нашої країни загалом. Аграрії отримають впевненість у своїх доходах за рік, і їх не буде так турбувати втрата «хорошої» ціни, бо всі їх можливі збитки чи теоретичні доходи перейдуть на ф’ючерсний контракт до спекулянтів.

Мета даної роботи полягає в дослідженні проблематики функціонування зернових ф’ючерсів на ринку страхування в Україні в сучасних умовах та перспективи їх вирішення.

Результати. Методологічною основою дослідження є чинна законодавчо-нормативна база, законодавчі акти, постанови, інструктивні матеріали, спеціальна література. У статті застосовувалися загальнонаукові методи аналізу та синтезу індукції і дедукції, сходження від абстрактного до конкретного, а також специфічні методи аналізу. Доведено можливість поставки або отримання готівкового товару, що допомагає ринку правильно оцінювати ф’ючерси щодо готівкового ринку в момент закінчення контракту, тобто в цей момент ціни на ф’ючерсному та готівковому ринках сходяться. Висвітлено, що даний процес якраз і робить хеджування ефективним способом захисту від несприятливих змін цін на реальному ринку, і відсутність поставки в цьому випадку не повинна викликати недовіри до інструменту в цілому.

Висновки. Розглянуто проблеми страхування ризиків зміни ціни на зерно за допомогою ф’ючерсних контрактів. В сучасних умовах все більше стає актуальним використання фінансових інструментів для страхування цінових ризиків на зерно, в цьому контексті проаналізовано основні засади і можливість їх використання в сучасних економіко-правових складових в країні. В сучасних умовах можна говорити не тільки про вплив ф’ючерсних котирувань бірж на спотові ціни в країні, але й про вплив спотових цін на ф’ючерсні.

Ключові слова: ф’ючерс, ф’ючерсний ринок, зерновий ф’ючерс, світовий ринок, ринок страхування.

Література.

 1. Black D. (1995). Success and failure of futures contracts: Theory and practice. Materials of Chemonix.
 2. Goss B. The Forward Pricing Function of the London Metal Exchange. Applied Economics. 1981. № 13, рр. 133-150.
 3. Fama E. Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Emperical Works. Journal of Finance. 1970. № 25. pp. 383-417.
 4. Бeликoвa E. A. Тoргoвля нa мирoвых биржaх, фaнтacтикa или рeaльнocть. Фoндoвый рынoк. 2008. № 10. C. 23-24.
 5. Біржова справа / За ред. В. А. Галанова, А. І. Басова. М.: Фінанси і статистика, 2001. 304 с.
 6. Буренин А. Н. Фьючерсные, форвардные и опционные рынки. М.: Тривола, 1995.
 7. Васильев Г. А., Каменева Н. Г. Товарные биржи. М.: Высш. школа, 1991.
 8. Воскобійник Ю. П. Організація та ефективність біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. Наук. К., 2007. 20 с.
 9. Галушко В. П., Ковтун О. А. Ціноутворення і маркетинг в АПК розвинутих країн. Економіка АПК. 1995. № 9. С. 89-93.
 10. Гноєвий В. Г. Теоретичні засади формування ринку термінових контрактів на сільськогосподарську продукцію. Регіональні перспективи. 2002. № 1. С. 87−89.
 11. Голомша Н. Є. Конкурентоспроможність зернових на аграрному ринку. Економіка АПК. 2009. № 12. C.83-87.

Статтю було отримано 02.05.2020