Актуальні проблеми інноваційної економіки та права

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань категорії «Б» в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
Свідоцтво про державну реєстрацію Міністерства юстиції України серія КВ № 25436-1537ПР від 13.01.2023 р.
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International
Сертифікат

Принципи, методи та інструментарій управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств

УДК: 338.436:339.924:631.11

DOI: https://doi.org/10.36887/2524-0455-2020-2-5

Таран Наталія Вікторівна,
аспірантка кафедри організації виробництва, бізнесу та
менеджменту, Харківський національний технічний університет
сільського господарства імені Петра Василенка

Вступ. Пpoблемa пiдвищення кoнкуpентocпpoмoжнocтi визнaєтьcя oднiєю з найвaжливiших в теopiї i пpaктицi екoнoмiчнoї нaуки. Через обмежений доступ до зовнішніх ринків, сучасні вимоги до якості продукції харчової промисловості, низьку активність і ефективність інноваційної діяльності, недосконалість бізнес-процесів і неякісний менеджмент, недостатність державної підтримки підприємствам необхідна ефективно функціонуюча система управління конкурентоспроможністю, яка відповідала сучасним умовам відкрити економіки.

Мета. Метою статті є розроблення і обґрунтування основних принципів, методів та інструментів управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств.

Метод. У дослідженні використано методи системного аналізу й синтезу, абстрактно-логічний, монографічний, узагальнення.

Результати. Стаття присвячена обґрунтування принципів, методів та інструментів механізму управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств. Запропоновано архітектуру організаційно-економічного механізму управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств. Обґрунтовано схему служби управління конкурентоспроможністю. Акцентовано увагу на таких важеля управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств як моніторинг і оцінка ступеня відповідності досягнутих проміжних і кінцевих результатів поставленим цілям і завданнями управління, а також стимулювання персоналу у досягненні необхідної якості продукції і мінімальних витрат виробництва.

Ключові слова: аграрні підприємства, механізм, принципи, методи, інструментарій, конкурентоспроможність, управління.

Література.

  1. Амбросов В.Я., Маренич Т.Г. Наукові положення удосконалення економічного і господарського механізмів розвитку сільського господарства. Економіка АПК. № 10. 2005. С. 14-19.
  2. Боліла С.Ю., Федорова Т.В., Мілюський В.І. Підвищення конкурентоспроможності сільського господарства України на основі інноваційних факторів. URL: http://www.rusnauka.com/34_NIEK_2010/Economics/ 75187.doc.htm.
  3. Красноруцький, О.О., Зацев Ю.О. Адаптаційний інструментарій управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств. Український журнал прикладної економіки. 2016. Том 1. № 1. С. 100-113.
  4. Поліщук В.А. Теоретичні аспекти управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2017. № 3. С. 140-142.
  5. Руденко С.В. Виробничий потенціал аграрного підприємства: економічна сутність та роль у формуванні економічного потенціалу. Вісник ХНТУСГ : Економічні науки. Харків: ХНТУСГ. 2016. Вип. 172. С. 175-181.
  6. Сітковська А.О. Інноваційна спрямованість підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств. Інноваційна економіка. 2016. № 3-4 (62). С. 57-60.
  7. Тapнaвcькa Н.П. Упpaвлiння кoнкуpентocпpoмoжнicтю пiдпpиємcтв: теopiя, метoдoлoгiя, пpaктикa: мoнoгpaфiя. Теpнoпiль: Екoнoмiчнa думкa, 2008. 570°c.
  8. Федорова Т. В. Конкурентоспроможність переробних підприємств агропродовольчого підкомплексу та чинники її підвищення в умовах трансформації економіки. Економіка та управління підприємствами. 2017. № 9. С. 690-697.

Статтю було отримано 08.03.2020