Актуальні проблеми інноваційної економіки та права

Журналу «Актуальні проблеми інноваційної економіки та права» включений до категорії Б за спеціальностями: в галузі знань «Управління та адміністрування»: 073, 076 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035) та 071, 072, 075 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543); в галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» 051 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035); в галузі знань «Право» – 081 та «Публічне управління та адміністрування» – 281 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543).
Свідоцтво про державну реєстрацію Міністерства юстиції України серія КВ № 25436-1537ПР від 13.01.2023 р.
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Правила оформлення списку літератури та references

Онлайн-конвертер з української мови для транслітерації: http://litopys.org.ua/links/intrans.htm

Онлайн-конвертер з російської мови для транслітерації: http://www.translit.net

 

Книги

Автор. (Рік публікації). Назва книги транслітерована
[Назва книги англійською мовою]. Видавництво транслітеровано. Місто та країна англійською мовою.

 

Література References
Автор (и)
Жемойда О. В. Напрями формування пропозиції на ринку агропродовольчої продукції України: монографія. Київ : ННЦ «Ін-т аграр. Економіки», 2014. 376 с.

 

Zhemojda, O. V. (2014). Napryamy` formuvannya propozy`ciyi na ry`nku agroprodovol`choyi produkciyi Ukrayiny`. [Directions of the proposal formation in the market of agro-food products of Ukraine]. NNCz “In-t agrar. ekonomiky`”. Кiev. Ukraine.
Likert R. The human organization: Its management and value. New York: McGraw-Hill Book Company, 1967. 258 p. Likert, R. (1967). The human organization: Its management and value. McGraw-Hill Book Company. New York. USA.
Иванцевич Дж., Лобанов А. А. Человеческие ресурсы управления. М. : Дело, 1993. 312 с.

 

Ivancevich, Dzh. and Lobanov, A. A. (1993). Chelovecheskie resursy upravlenija. [Human management resources]. Delo. Moscow. Russia.
Мазур И. И., Шапиро В. Д., Ольдерогге Н. Г. Управление проектами: учебное пособие /под общ. ред. И. И. Мазура. 2–е изд. М. : Омега–Л, 2004. 664 с. Mazur, I. I. and Shapiro, V. D., Ol’derogge, N. G. (2004). Upravlenie proektami. [Project Management]. In Mazura, I. I. (ed.) 2nd ed. Omega–L. Moscow. Russia.
Методичні основи грошової оцінки земель в Україні : Навчальний посібник / Дехтяренко Ю.Ф., Лихогруд М.Г., Манцевич Ю.М., Палеха Ю.М. Київ: Профі, 2007. 624 с. Metodychni osnovy hroshovoi otsinky zemel v Ukraini. (2007). [On the methodological foundations of monetary valuation of land in Ukraine]. Dextyarenko, Yu. F., Ly`xogrud, M. G., Mancevy`ch, Yu. M., Palexa, Yu. M. Profi. Кiev. Ukraine.
Під редакцією
Аграрне право України: підручник / за ред. В. М. Гайворонського, В. П. Душмана. Харків: “Право”, 2003. 236 с. Agrarne pravo Ukrayiny. [Agrarian Law of Ukraine]. (2003). In Gajvorons`kogo, V. M., Dushmana, V. P. (ed.). “Pravo”. Kharkiv. Ukraine.
Редактор (и) і автор (и)
Організація виробництва: курс лекцій / [Г. Є. Мазнєв, І. С. Щербакова, С. М. Калініченко, О. В. Грідін]; за ред. Г. Є. Мазнєва. Харків: Вид-во «Міськдрук», 2012. 403 с. Maznev, G. Ye, Shcherbakova, I. S., Kalinichenko, S. M., Gridin, O. V. (2012). Orhanizatsiya vyrobnytstva [Organization of production]. In Maznev, G. Ye. (ed.). Vyd-vo «Mis’kdruk». Kharkiv. Ukraine.
Для усіх видань крім першого
Телетов А. С. Основы маркетинга : учеб. пос.; 3-е изд. Сумы : ВВП «Мрія», 2006. 136 с. Teletov, A. S. (2006). Osnovy marketinha. [Basics of marketing]. 3rd ed. VVP «Mrija». Sumy. Ukraine.
Переклад
Шейн Э. Х. Организационная культура и лідерство. пер. с англ.; под ред. В. А. Спивака. Санкт-Петербург : Питер, 2002. 336 c. Shejn Je. H. (2002). Organizacionnaja kul’tura i lіderstvo. [Organizational Culture and Leadership]. Translated by and in Spivak, V. A. (ed.). Piter. St. Petersburg. Russia.
Частина видання
Гудзь О. Є. Прогнозування фінансової стійкості та платоспроможності сільськогосподарських підприємств. Збірник наукових праць Уманського Національного університету садівництва. Серія Економіка / редкол.: А. Ф. Головчук (відп. ред.) та ін. Умань : УНУС, 2012. Вип. 77, Ч. 2. С. 119-125. Ghudzj, O. Je. (2012) Proghnozuvannja finansovoji stijkosti ta platospromozhnosti siljsjkoghospodarsjkykh pidpryjemstv [Forecasting financial stability and solvency of agricultural enterprises]. Zbirnyk naukovykh pracj Umansjkogho Nacionaljnogho universytetu sadivnyctva, vol. 77, part. 2, pp. 119-125.
Лагодієнко В. В. Вплив інтенсифікації діяльності з інноваційною основою на розвиток аграрного виробництва. Економічний аналіз: зб. наук. праць / редкол.: В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2014. Том 17. № 3. С. 54-58.

 

Lagodiyenko, V. V. (2014). Vply`v intensy`fikaciyi diyal`nosti z innovacijnoyu osnovoyu na rozvy`tok agrarnogo vy`robny`cztva. [Influence of intensification of activity with an innovative basis on the development of agrarian production]. Proceedings of Ekonomichny`j analiz: zb. nauk. pracz` [Economic analysis: a collection of scientific works]. in Derij, V. A. (ed.). vol. 17. pp. 54-58. Vy`davny`cho-poligrafichny`j centr Ternopil`s`kogo nacional`nogo ekonomichnogo universy`tetu «Ekonomichna dumka». Ternopil. Ukraine.

 

Періодичні видання

(журнали, збірники наукових праць, матеріали конференцій)

Автор. (Дата публікації). «Назва статті англійською мовою». Назва періодичного видання транслітерована.

Том (vol.). (Випуск) (Issue). Сторінка (и) (pp.).

 

Література References
Статті у періодичних виданнях
Архірейська Н. В. Державне регулювання ринку крипто валют в Україні. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. Випуск 22. С. 753–757. Arxirejs`ka, N. V. (2018). «State regulation of the crypto market in Ukraine». Global`ni ta nacional`ni problemy` ekonomiky`. Issue 22, pp. 753–757.
Грановська Л. М., Нижеголенко К. С. Теоретичні підходи до формування категорій «сільські території» та «сільський регіон». Збалансоване природокористування, 2016. №1. С. 10-15. Granovs`ka, L. M. and Ny`zhegolenko K. S. (2016). «Theoretical approaches to the formation of the categories «rural territories» and «rural region». Zbalansovane pry`rodokory`stuvannya. no. 1, pp. 10-15.
Тези доповідей, матеріали конференцій
Деревянко Б. В. Криптовалюта як альтернатива класичній валюті (на прикладі біткойну). Міжгалузеві зв’язки цивільного, господарського та трудового права: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (в авторській редакції), (м. Кривий Ріг, 28 вересня 2017 року): [у 2-х част.]. Частина перша. Кривий Ріг: ДЮІ МВС України, 2017. С. 60–62. Derevyanko B. V. (2017). «Cryptocurrency as an alternative to the classical currency (for example, bitcoin)». Mizhgaluzevi zv’yazky` cy`vil`nogo, gospodars`kogo ta trudovogo prava. [Intersectoral links in civil, commercial and labor law]. Proceeding of the Materials of the Ukrainian Scientific and Practical Conference (in the author’s edition). (Krivoy Rog, 28th September 2017): [in 2 part.]. 1st part. Kry`vy`j Rig: DYuI MVS Ukrayiny`, pp. 60–62.

 

 Електронні ресурси

Автор. (Дата публікації). Назва матеріалу англійською мовою.

Джерело англійською мовою.

Available at: адреса сайту.

Література References
Періодичні видання
Марченко Н. А. Реалії функціонування криптовалюти на світовому та вітчизняному ринках. Ефективна економіка. 2018. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2018/53.pdf Marchenko, N. A. (2018). Realiyi funkcionuvannya kry`ptovalyuty` na svitovomu ta vitchy`znyanomu ry`nkax. [Realities of the functioning of cryptocurrency in the world and domestic markets]. Efekty`vna ekonomika. [Effective economy]. (electronic journal). no. 5. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2018/53.pdf
Сторінки з веб-сайтів
The 50 Best Cryptocurrency Blogs You Should Read in 2018. Веб-сайт. URL: https://bitcoinnews.blog/cryptocurrencies/top10 The 50 Best Cryptocurrency Blogs You Should Read in 2018. Веб-сайт. Available at: https://bitcoinnews.blog/cryptocurrencies/top10
Книга
Ильяшенко С. Н. Маркетинг в примерах и задачах : учебное пособие. Сумы : СумГУ, 2006. 108 с. URL: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2006/k425253.doc Iliashenko, S. N. (2006). Marketinh v primerakh i zadachakh [Marketing in examples and tasks]. SumSU. Sumy. Ukraine. Available at: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2006/k425253.doc

 

Автореферати дисертацій та дисертації

Література References
Автореферат
Крамаренко А. В. Оцінка ефективності управління персоналом на промисловому підприємстві : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04. М-во освіти і науки України, Держ. вищий навч. закл. «Нац. гірн. ун-т». Дніпропетровськ. НГУ, 2014. 20 с. Kramarenko, A. V. Ocinka efekty`vnosti upravlinnya personalom na promy`slovomu pidpry`yemstvi. [The estimation of efficiency of personnel management at the industrial enterprise]. Abstract of Ph.D. Thesis. 08.00.04. M-vo osvity` i nauky` Ukrayiny`, Derzh. vy`shhy`j navch. zakl. «Nacz. girn. un-t». NGU. Dnipropetrovsk. Ukraine.
  Abstract of D. Sc. Dissertation
Дисертація
Лозинська Т. М. Державне управління розвитком продовольчого ринку України в умовах глобалізації економіки: дис….. доктора держ. управління: 25.00.02. Х., 2008. 455 с. Lozy`ns`ka, T. M. (2008). Derzhavne upravlinnya rozvy`tkom prodovol`chogo ry`nku Ukrayiny` v umovax globalizaciyi ekonomiky`. [State management of the development of the food market of Ukraine in the conditions of globalization of the economy]. Ph.D. Thesis: 25.00.02. Kharkiv. Ukraine.
  D. Sc. Thesis

 

Законодавчі і нормативні документи. Стандарти

Література References
Закон
Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020»: Указ Президента України № 5/2015 від 12.01.2015 р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/2015

 

Pro Strategiyu stalogo rozvy`tku «Ukrayina – 2020». Ukaz Prezy`denta Ukrayiny`. (2015). [About the Strategy of Sustainable Development «Ukraine-2020». Decree of the President of Ukraine]. No. 5/2015 dated January 12, 2015. Available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/2015
Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів : ДСТУ ISO 9000:2007. [Введено в дію від 01 січня 2008 року]. К.: Держспоживстандарт України, 2008. 35 с. (Національний стандарт України). Systemy upravlinnya yakistyu. Osnovni polozhennya ta slovnyk terminiv [The quality management system. Basic provisions and dictionary]. (2008). DSTU ISO 9000:2007 from 01 Jan 2008. Derzhspozhyvstandart Ukrayiny. Kyiv. Ukraine.

 

Зазначення загальноприйнятих скорочень слів англійською мовою

Вип. issue
Стаття = Ст. article
В книзі: = В кн.: in
Том = Т. Vol.
No
Серія = Сер. ser.
Частина = Ч. part
Гл. ск
Та ін. еt al.
Без року публікації = б.р. No date = n.d.
Без місця публікації = Б.м. N.p.
Спец. випуск (розділ) special issue (section)