Актуальні проблеми інноваційної економіки та права

Журналу «Актуальні проблеми інноваційної економіки та права» включений до категорії Б за спеціальностями: в галузі знань «Управління та адміністрування»: 073, 076 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035) та 071, 072, 075 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543); в галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» 051 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035); в галузі знань «Право» – 081 та «Публічне управління та адміністрування» – 281 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543).
Свідоцтво про державну реєстрацію Міністерства юстиції України серія КВ № 25436-1537ПР від 13.01.2023 р.
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Побудова комплексного механізму управління конкурентоспроможністю аграрного підприємства в умовах еволюції ринкових відносин

УДК: 338.43

DOI: ://doi.org/10.36887/2524-0455-2020-3-3

Красноруцький Олексій Олександрович,
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
ORCID ID: 0000-0001-6439-7922
Міненко Софія Іванівна,
здобувач кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту Харківський національний технічний університет сільського
господарства імені Петра Василенка
ORCID ID: 0000-0003-3033-1911

конкурентоспроможністю аграрного підприємства в умовах еволюції ринкових відносин.

Вступ. Ефективне впровадження заходів з підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств вимагає розробки належного механізму, який має забезпечувати реалізацію управлінського впливу на основні сфери і процеси діяльності, на створення доданої вартості, на перерозподіл ресурсів і залучення до цих процесів висококваліфікованих кадрів суб’єктами із використанням належного інструментарію.

Метою статті є побудова комплексного механізму управління конкурентоспроможністю аграрного підприємства в умовах  еволюції ринкових відносин.

Результати. В статті здійснено аналіз природи механізму як одного із найрозповсюдженіших інструментів управління дозволив визначити ключові методологічні засади його формування. Реалізацію управління конкурентоспроможністю запропоновано здійснювати на основі комплексного механізму, який передбачає здійснення процесу управління, представленого множинами практик (політика маркетингу,  політика управління якістю та безпеки продукції, політика управління витратами,  інвестиційна політика,  інноваційна політика, товарна політика,  політика у сфері НДДКР, екологічна політика,  соціальна політика), взаємодія яких із трьома складовими даного механізму (механізм управління створенням і реалізацією конкурентних переваг аграрних підприємств, організаційно-економічний механізм конкурентних відносин на цільових ринках продукції аграрних підприємств і механізм управління конкурентною поведінкою на цільових ринках збуту з урахуванням особливостей їх конкурентної побудови) забезпечує вплив суб’єкта управління як керуючої підсистеми на об’єкт управління як керовану підсистему,  що являє собою процес перетворення входів на виходи в рамках системного бачення функціонування суб’єкта господарювання. Визначено, що базисом запропонованого механізму є взаємодія методів, видів забезпечення, функцій і принципів управління для досягнення поставленої мети.

Ключові слова: ринок, конкурентоспроможність, механізм управління, архітектоніка механізму.

Література.

  1. Пилипчук В.П. Данніков О.В., Івасько І.М. Діагностика товарного ринку в умовах глобалізації вітчизняного бізнесу. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Логістика. 2016. № 846. С. 132-141.
  2. Товарний ринок. URL: http://ukr.vipreshebnik.ru/birzhova-diyalnist/2430-tovarnij-rinok.html.
  3. Философский энциклопедический словарь / гл. ред. Л. Ф. Ильичев [и др.]. М.: Советская энцикликлопедия, 1983. 840 с.
  4. Вишневська О.М. Потенціал сільськогосподарських товаровиробників в умовах Світової організації торгівлі. Економіст. 2007. №11. С. 37-39.
  5. Аграрний сектор економіки України (стан і перспективи розвитку); за ред. М.В. Присяжнюка, М.В. Зубця, П.Т. Саблука, В.Я. Месель-Веселяка, М.М. Федорова. К.: ННЦ ІАЕ, 2011. 1008 с.
  6. Воронюк Т.А. Формування механізму управління конкурентоспроможністю підприємства ресторанного господарства : дис. канд. екон. наук :00.04 / Одеська національна академія харчових технологій. Одеса, 2019. 213 с.
  7. Гриньов А.В. Організація та управління на підприємстві. Харків: Вид. дім «ІНЖЕК», 2010. 329с.
  8. Череп А.В., Кузнецова А.В. Управління конкурентоспроможністю промислових підприємств. Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. 2018. № 1. С. 32-36.
  9. Халімон Т.М. Концептуальні засади управління конкурентоспроможністю підприємств. Інтелект XXI. № 3. С. 57-63.

Статтю було отримано 15.09.2020