Актуальні проблеми інноваційної економіки та права

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань категорії «Б» в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
Свідоцтво про державну реєстрацію Міністерства юстиції України серія КВ № 25436-1537ПР від 13.01.2023 р.
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International
Сертифікат

Питання вибору розподільних каналів і їх перетворення у збутові логістичні ланцюги

УДК: 658.7+658.818

DOI: https://doi.org/10.36887/2524-0455-2021-3-4

Резнік Надія Петрівна
доктор економічних наук, професор кафедри логістики,
Національний авіаційний університет,
ORCIDID: 0000-0001-9588-5929
Кривобок Катерина Володимирівна
кандидат економічних наук,
доцент кафедри менеджменту та бізнесу Харківського національного економічного універ-ситету імені Семена Кузнеця,
ORCID ID: 0000-0002-6889-0041
Літвиненко Анастасія Олексіївна
студентка факультету економіки та бізнес-адміністрування, спеціальності маркетинг, Національний Авіаційний Університет

Вступ. Широке застосування логістики на практиці господарської діяльності пояснюється необхідністю скорочення тимчасових інтервалів між придбанням сировини та постачанням товарів кінцевому споживачеві. Розвиток збутової політики підприємства стає більш актуальним, і наявність логістичних посередників, що виконують різні функції, стає необхідною умовою реалізації продукції. Основною метою будь-якого комерційного підприємства є отримання прибутку. І кожен керівник прагне отримати максимум з діяльності свого підприємства — високий прибуток, невеликі витрати, максимальне число постійних клієнтів, що невпинно зростає, велику частку ринку та інше. Такого ідеального поєднання показників досягти досить важко, але наблизитися до такого ідеалу цілком можливо за допомогою раціональної системи управління усіма процесами в організації. Одним із напрямів підвищення ефективності діяльності підприємства є управління каналами розподілу продукції.

Актуальність даної теми визначається сучасною збутовою політикою, спрямованою на ефективне управління каналами розподілу. Більшість виробників пропонує свої товари ринку через посередників. Кожен із них прагне сформувати власний канал розподілу. Такий канал є сукупністю фірм або окремих осіб, які приймають на себе або допомагають передати комусь іншому право власності на конкретний товар (послугу) на їхньому шляху від виробника до споживача. Але далеко не всі виробники вміють залучити до участі в каналі розподілу тих логістичних посередників, які підходять їм за своєю діяльністю. Багатьом доводиться докладати величезних зусиль у тому, щоб знайти потрібних їм посередників і організувати ефективний збутовий канал. Саме для цього необхідно знати основні види логістичних посередників та значення кожного з них у розподільчому каналі. На сучасному етапі економічного розвитку України ринок визначає умови для репозиціонування компаній відповідно до потреб споживачів. Сьогодні продукція на ринку перенасичена, тому кожен виробник змушений боротися за кожного споживача. При цьому найважливішим питанням є формування ефективної системи розподілу на основі жорсткої конкуренції та змінного споживчого попиту для забезпечення доступності товарів і безперервності процесу постачання. На жаль, система дистрибуції вітчизняних підприємств все ще знаходиться на стадії розвитку і не може повністю гарантувати відповідність дистрибуції продукції поточним тенденціям ринку. Для вирішення даної проблеми доцільно вчитися на досвіді розвинених країн у процесі трансформації каналів збуту. Для того, щоб продавати товари та послуги, компанії повинні якнайкраще поєднувати бажання споживачів зі своїми власними можливостями для максимізації прибутку.

Мета дослідження. У статті розглянуто канали розподілу, їх види, умови їх вибору, формування, перетворення на збутові логістичні ланцюги з урахуванням функціональної діяльності суб’єктів логістичних ланцюгів з метою оптимізації просування матеріальних потоків від підприємства до споживачів готової продукції та підвищення ефективності збутової діяльності підприємства.

Ключові слова: канал розподілу, логістика, розподільна логістика, логістичний канал.

Література.

  1. Тюріна Н.М., Гой І.В., Бабій І.В. Логістика: навчальний посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2015. 392 с.
  2. Крикавський Є., Похильченко О., Фертч М. Логістика та управління ланцюгами поставок: навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. 844 с.
  3. Похильченко О.А. Економіка логістики: навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014р. 637с.
  4. Жарська І.О. Логістика: навчальний посібник. Одеса: Одеський національний економічний університет, 2019. 209 с.
  5. Кальченко А.Г. Логістика Веб-сайт. URL: https://studentbooks.com.ua/content/view/126/76/1/42/
  6. Кононенко А.В., Романенков Ю.О., Гатило В.П. Логістика: навчальний посібник до виконання практичних робіт. Харків: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського, 2019. 56 с.
  7. Резнік Н.П. Логістика: навчальний посібник. Київ: Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2021. 146 с
  8. Лекція. Функціонування логістичних каналів розподілу Веб-сайт. URL: https://life-prog.ru/ukr/1_2844_lektsiya–funktsionuvannya-logistichnih-kanaliv-rozpodilu.html

Статтю було отримано 15.03.2021