Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International
Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань категорії «Б» в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643

Оцінювання впливу поширення тінізаційної та корупційної складової на формування економічної безпеки

УДК: 338.24:336.153.2

DOI: https://doi.org/10.36887/2524-0455-2021-2-12

Ружицький Ігор Юрійович
кандидат економічних наук, Національний університет
«Чернігівська політехніка»,
ORCID ID: 0000-0001-7811-0689

Дане дослідження дало можливість встановити, що беручи до уваги значну кількість досліджень, здійснених в Україні за попередні роки, основними проблемами у дослідження корупції на державному рівні залишається неприсутність лонгітюдних або порівняльних вивчень. Також неможливо порівняти різні величини в часі, що стає наслідком відсутності однієї методології й універсальних індексів. Застосування міжнародної методології, нерідко без пристосування до національного контексту, не дає зображення реально існуючого положення в нашій державі. Корупція переважно прирівнюється тільки до хабара (поза увагою лишається торгівля впливу на затвердження рішень, «відкати», «застосування службового статусу», надання цінних подарунків, або реалізація послуг та інше). До того ж учасники, даючи відповідь на питання про корупцію, надають власне суб’єктивне пояснення, яке додає недостатню обізнаність самих вчених щодо поняття феномену «корупція». Не вивчаються непрямі показники корупції, такі як інституціональні способи й стимулятори для корупції. Згідно з результатами компаративного вивчення бізнес-середовища та визнання запропонованого методичного засобу до визначення та оцінки дії загроз фінансовій безпеці бізнесу досліджено, що на теперішній час тіньова економіка та корупція й обсяги їхнього розповсюдження перешкоджають діяльності бізнесових  складових та є фактичними загрозами безпеки економіки України з найбільшим рівнем впливу, що веде до розповсюдження спланованої злочинності, та утворюють соціальне напруження в країні. Оцінювання рівня економічної безпеки бізнесу на базі економіко-математичного моделювання дає можливість встановити поточний економічний стан власників бізнесу, визначити реальні та можливі загрози, спланувати їх вплив на цільові характеристики безпеки й створити напрями заподіяння та зменшення загроз економічній безпеці бізнесу. Знаходження впливу зовнішніх загроз безпеці економіці бізнесу є базою для формування методів з її гарантування, що в контексті здійснення соціально-економічної стратегії країни: в теоретичному розумінні вимагає утворення певного механізму, який би в цілому охарактеризував схему елементів та зв’язків між ними, спрямованих на утворення безпечних передумов розвитку країни, а в фактичному – реалізації в висвітленому керуванні заходів щодо протидії загрозам безпеці бізнесу, встановлення обов’язкових для нього ресурсів, формування та застосування джерел.

Ключові слова: економічна безпека, забезпечення, державна політика, тінізація, корупція.

Література.

  1. Артюшок К.А. Критерії та індикатори економічної безпеки і збалансованого розвитку регіону. Збалансоване природокористування. 2016. Вип. 3. С. 59-63.
  2. Наказ Міністерства економіки України від 29.10.2013 № 1277 «Про затвердження Методики розрахунку рівня економічної безпеки України». URL: http://www.uazakon. com/documents/date_6s/pg_gewqwi/index.htm
  3. Лінгур, Л. М. Критерії та порогові значення оцінки економічної безпеки організації (підприємства). Моделі, методи і засоби управління соціально-економічними об’єктами / О. О. Арсірій, Т. Л. Будорацька, М. Г. Глава [та ін.]. Одеса : ОНПУ, 2016. Гл. 2.1. С. 49-64.
  4. Основи економічної безпеки / О.М. Бандурка, В.Є. Духов, К.Я. Петрова, М. Черняков. Х.: Вид-во Нац. унту внутр. справ, 2003. 236 с.
  5. Economic security for a better world. URL: https://www.socialprotection.org/gimi/gess/RessourcePDF.action?ressource.ressourceId=8670.
  6. Corruption Perceptions Index 2016. Transparency Inernational. 2017. URL: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2
  7. Тєшева Л.В. Моделювання впливу державних інститутів на рівень інноваційного розвитку вітчизняного аграрного сектору економіки. Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2020. № 4. С. 47-52.
  8. Зінченко А. І. Фінансово-інноваційні засади перспективної антикорупційної діяльності. Український журнал прикладної економіки. 2018. Том 3. № 3. С. 120–125.

Статтю було отримано 18.02.2021