Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Оцінка особливостей використання туристично-рекреаційного потенціалу Одеської області

УДК 332.3:913

DOI: https://doi.org/10.36887/2524-0455-2019-4-16

ШУШУЛКОВ Стоян Дмитрович,
здобувач, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
ORCID ID: 0000-0003-1369-8797

Анотація

Вступ. В сучасних умовах прояву процесів глобалізації туристично-рекреаційна діяльність стає одним із напрямків розвитку економіки не лише регіонів, але і світу. Індустрія туризму на сучасному етапі найбільш динамічно розвивається та впливає на соціальне, культурне, екологічне середовище та довкілля та виступає каталізатором соціально-економічного розвитку. В той же час не зважаючи на значну кількість наукових досліджень специфіка туристично-рекреаційного потенціалів регіонів є недостатньо дослідженою.

Метою публікації є визначення особливостей функціонування туристично-рекреаційного потенціалу Одеської області.

Результати. Визначено, що туристична індустрій входить в п’ятірку галузей, що приносять найбільші доходи у світі. В статті досліджуються особливості функціонування туристично-рекреаційної діяльності. Визначено, що ресурсний потенціал у кожному регіоні має свої відмінності. Уточнено понятійно-категоріальний апарат в контексті визначення «потенціал», «туристичний потенціал», «рекреаційний потенціал», «туристично-рекреаційний потенціал». Виділені підходи до визначення туристично-рекреаційного потенціалу: природний, ресурсний. Проведена загальна комплексна оцінка туристично-рекреаційного потенціалу Одеської області. Досліджені тенденції його складу, сучасного стану та особливостей використання. Зосереджена увага на проблемний аспектах використання туристично-рекреаційного потенціалу.

Висновки. Аналіз сучасних тенденцій, вказує на значні перспективи для зростання і подальшого розвитку туристично-рекреаційного потенціалу що є основою для планування галузі на національному та регіональному рівнях. Вказується на необхідність його комплексної системи оцінки, вказані недоліки на шляху реалізації туристично-рекреаційного потенціалу в секторах економіки.

Ключові слова: туризм, рекреація, туристично-рекреаційні ресурси, довкілля, потенціал, туристично-рекреаційний потенціал.

Література

  1. Всесвітня туристична організація. Веб-сайт. URL: http://www.unwto.org
  2. Оцінка туристично-рекреаційного потенціалу регіону: монографія/ за заг. ред. В. Г. Герасименко. Одеса : ОНЕУ, 2016. 262 с.
  3. Glăvan V. Tourism potential and its development. Bucharest: Fundației România de Mâine, 2006. P. 32.
  4. Krippendorf J. Marketing im Fremdenverkehr. Bern; Frankfurt am Main; Las Vegas, 1980. 22.
  5. Зінченко Т.Є., Таратула Р.Б., Ступень Р.М. Земельно-ресурсний потенціал рекреаційних територій: монографія. Луцьк: Надстир’я, 2016. 216 с.
  6. Реймерс Н. Ф. Природопользование: словарь-справочник. Москва: Мысль, 1990. 657 с.
  7. Зорин И.В. Квартальнов В.А. Энциклопедия туризма. М.: Финансы и статистика, 2000. 368 с.
  8. Николаенко Т. В. Рекреационная география. М.: ВЛАДОС, 2001. 288 с.
  9. Дроздов А.В. Как развивать туризм в национальных парках России. Рекомендации по выявлению, оценке и продвижению на рынок туристских ресурсов и туристского продукта национальных парков. М.: Экоцентр «Заповедники», 2000. 61 с.
  10. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Одеській області у 2018 році. Одеса: Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, 2019. 241 с.

Статтю було отримано 06.04.2019