Актуальні проблеми інноваційної економіки та права

Журналу «Актуальні проблеми інноваційної економіки та права» включений до категорії Б за спеціальностями: в галузі знань «Управління та адміністрування»: 073, 076 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035) та 071, 072, 075 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543); в галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» 051 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035); в галузі знань «Право» – 081 та «Публічне управління та адміністрування» – 281 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543).
Свідоцтво про державну реєстрацію Міністерства юстиції України серія КВ № 25436-1537ПР від 13.01.2023 р.
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Особливості інтеграційної взаємодії суб’єктів аграрного ринку

УДК: 332.1:658

DOI: https://doi.org/10.36887/2524-0455-2020-3-7

Глущенко Світлана Іванівна,
старший викладач кафедри управління та адміністрування
Новокаховського гуманітарного інституту Вищого навчального закладу «Відкритий
міжнародний університет розвитку людини «Україна»»
ORCID ID: 0000-0002-6983-0614
Невмержицький Василь Миколайович,
здобувач кафедри організації виробництва,
бізнесу та менеджменту Харківського національного технічного університету сільського
господарства імені Петра Василенка
ORCID ID: 0000-0002-5414-9498

Вступ. Ефективне функціонування та стійкість вертикально-інтегрованих структур агропромислового виробництва має стратегічне значення в контексті вирішення завдань дотримання продовольчої безпеки держави та формування експортного потенціалу її економіки. В даному контексті інтегровані структури покликані забезпечити конкурентоспроможність підприємств агропромислового виробництва, а також стійкий вектор структурної модернізації виробництва.

Метою статті є детермінація особливостей інтеграційної взаємодії суб’єктів сільськогосподарського виробництва на даному етапі розвитку аграрного ринку України.

Результати. Встановлено, що розвиток інтеграційних процесів в агропромисловому виробництві ініціюється суб’єктами сфери переробки сільськогосподарської продукції та сфери оптової торгівлі нею на фоні прагнень аграрних підприємств до підвищення економічної ефективності своєї діяльності. Окреслено особливості інтеграційної взаємодії в залежності від того, хто із суб’єктів аграрного ринку виступає інтегратором. Обґрунтовано, що рівень концентрації капіталу аграрних підприємств є визначальним показником їх стану ресурсного потенціалу, мобілізація якого визначає рівень економічної ефективності діяльності. При цьому поглиблення інтеграційної взаємодії аграрних підприємств в горизонтальному та вертикальному напрямах створює можливості для покращання ресурсного забезпечення основної діяльності та підвищення рівня її економічної ефективності. Визначено, що основними формами інтеграції є створення об’єднань холдингового типу, встановлення керуючими компаніями контролю за діяльністю інтегрованих аграрних підприємств через участь в їх капіталі шляхом здійснення процедур поглинання та приєднання.

Ключові слова: аграрні підприємства, розвиток, інтеграційний процес, інтеграційне утворення, економічна ефективність.

Література.

  1. Бутко М.П., Родін В.С. Агропромислова інтеграція як шлях до активізації аграрного виробництва. Агросвіт. № 3. С.10-13.
  2. Венгерук І.Ю. Інтеграція виробництва і переробки молока в підприємствах АПК: автореф. дис… канд. екон. наук: спец. 08.06.01. Нац. аграр. ун-т. К., 2003. 19 с.
  3. Гуторов А. О. Розвиток інтеграційних відносин в аграрному секторі економіки : монографія. Київ: ТОВ «СІК ГРУП Україна», 2016. 484 с.
  4. Кобець Є.А. Економічна сутність інтеграції в аграрному виробництві. Держава та регіони. Серія «Економіка та підприємництво». № 1. С. 146-149.
  5. Корецька С.О. Економічний механізм розвитку агропромислової інтеграції. Агросвіт. 2012. № 7. C.10-14.
  6. Малік М., Федієнко П., Орлатий М. Інтеграція як фактор підвищення ефективності реформованих сільськогосподарських підприємств. Київ : ІАЕ УААН, 2000. 40 с.
  7. Мочерний С.В. Метод економічної теорії. Економічна енциклопедія: у 3-х т. Т. 2 / редкол.: С.В.Мочерний (відп. ред.) та ін. Київ : ВЦ «Академія», 2001. 848 с.
  8. Саблук П.Т., Малік М.Й., Валентинов В.Л. Формування міжгалузевих відносин: проблеми теорії та методології. Київ : ІАЕ, 2002. 294 с.

Статтю було отримано 15.05.2020