Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International
Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань категорії «Б» в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643

Особливості інституційної структури будівельного сектору України

УДК: 330.341

DOI: https://doi.org/10.36887/2524-0455-2021-4-13

Білецький Ігор Васильович
кандидат технічних наук, директор
навчально-наукового інституту енергетичної, інформаційної та транспортної ін-фраструктури Харківського національного університету
міського господарства ім. О. М. Бекетова
ORCID ID: 0000-0002-4125-3931

Наукова публікація присвячена питанням інституційної структури будівельного сектору України, що формується через сукупність організацій: органів державної влади, приватних та державних підприємств, спеціалізованих державних установ у сфері будівництва, що й обумовлює потребу в приділенні достатньої уваги дослідженню особливостей інституційної системи будівельної галузі, визначення перспектив її розвитку та сприянню створенню ефективних, адаптованих до сьогодення організаційних структур як на рівні держави, так і на рівні регіонів.

Метою даної наукової публікації є розгляд суті понять «інститут» та  «інституційна система», дослідження характерних особливостей інституційної структури будівельного сектору України. Встановлено, що поняття «інститут» має різне трактування в науковій літературі, кожен інститут має зовнішній механізм примусу, що створюється людьми для виконання поставлених завдань в рамках інституту і доведено, що більш доцільним та охоплюючим є розуміння його як високоорганізованої системи, яка об’єднує в собі діяльність людей для досягнення суспільної мети під впливом сукупності правил, норм поведінки, механізмів, креативності тощо. Систематизовані основні чинники формування інституційної системи будівельного сектору економіки нашої країни з поділом на два типи: формальні та неформальні. При розгляді інституційної системи будівельного сектору виділили окремі рівні ієрархії (макрорівень, мезорівень, метарівень, мікрорівень), що також впливає на формування горизонтальних та вертикальних взаємозв’язків. Встановлено, що макроекономічний механізм діє як спосіб функціонування будівельної галузі в цілому та окремих її підприємств та здійснює управління механізмами ціноутворення, фінансування та кредитування, оподаткування, інвестиційної діяльності, розвитку підприємницьких структур, регулювання відносин ринкових суб’єктів з придбання будівельних ресурсів та реалізації будівельної продукції. Розглянуто роль будівельного сектору у забезпеченні сталого розвитку та визначено важливість впровадження інноваційних рішень та потребу активізації та вдосконалення держаної підтримки.

Ключові слова: будівельний сектор, інвестування, інституційні системи, економіка, інновації.

Література.

  1. Григоренко В., Малихін М., Петренко Г., Петруха Н., Рижакова Г. Прикладні підсистеми аналітичного супроводу інституційних учасників при реалізації проєктів ДПП у будівництві. Управління розвитком складних систем. 2021. № (45). С. 141-149. URL: https://doi.org/10.32347/2412-9933.2021.45.141-149.
  2. Інновації в будівництві: чому українські девелопери не цікавляться новими технологіями. URL: https://mind.ua/publications/20202837-innovaciyi-v-budivnictvi-chomu-ukrayinski-developeri-ne-cikavlyatsya-novimi-tehnologiyami.
  3. Ковтун М.В. Структура ринку житла та його інституціональна складова. Інвестиції: практика та досвід. 2011. № 12. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/12_2011/17.pdf.
  4. Лаврухіна К.О. Особливості регіонального розвитку інноваційних кластерів будівельних підприємств. Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України: тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, м. Київ, 10 лютого 2022 року / редкол. О.С. Волошкіна та ін. К.: ІТТА, 2022. С. 118-121.
  5. Новиков Д., Лаврухіна К., Кушик-Стрельніков Я. Інноваційні технології в будівництві. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. Зб. наук. праць. 2020. № 44. С. 126-132.
  6. Норт Д. Інституції, інституціональні зміни та функціонування економіки: пер. з англ. І. Дзюб. К.: Основи, 2000. 198 с.
  7. Пинда Ю.А. Удосконалення механізму інституціонального забезпечення розвитку будівельного сектора економіки України. Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова. Т. 21 Вип. 1. URL: http://visnyk-onu.od.ua/journal/2016_21_1/15.pdf.
  8. Серьогіна Д.О., Пушкар Т.А., Жовтяк Г.А. Вплив будівельної галузі на соціально-економічний розвиток територій. Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту: зб. наук. пр. 2021. № 1-2. С. 59-65.
  9. Титок В.В.Механізми взаємодії учасників інвестиційно-будівельного процесу як об’єкт удосконалення інституційного забезпечення будівництва. «Стратегія розвитку агропромислового сектору: глобальні виклики і національні тенденції». Зб. наук. праць наук. ред. В.С. Лукач. Ніжин, 22 квітня 2021 року. Ніжин: ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут», 2021. С. 126-130.
  10. Ткачова О. К. Теоретичні основи інституційних механізмів державного управління митною справою. Державне управління: удосконалення та розвиток. № 6. 2013. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=587.

Статтю було отримано 15.03.2021