Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International
Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань категорії «Б» в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643

Особливості управління кадровими потоками в логістичних системах аграрних підприємств

УДК: 330.101:338.24

DOI: https://doi.org/10.36887/2524-0455-2020-4-4

Макаренко Наталія Олексіївна,
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу та логістики Сумського національного аграрного університету
ORCID ID: 0000-0001-7354-5122
Рібейро Рамос Олена Олегівна,
кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства, маркетингу та економічної теорії
Луганського національного аграрного університету
ORCID ID: 0000–0002–6061–6873

Вступ. Стаття присвячена питанням управління кадровими потоками в логістичних системах аграрних підприємств та визначено організаційні заходи, що підвищують рівень продуктивності праці персоналу в сучасних умовах. На основі дослідження було запропоновано логістично-мотиваційний механізм аграрного підприємства з використанням інноваційних технологій управління кадровими потоками.

Метою дослідження стало вивчення особливостей управління кадровими потоками в логістичних системах підприємств аграрної сфери, аналіз існуючих проблем і пошук способів їх вирішення.

Результати. Проаналізовано поняття системи логістичного управління кадровими потоками. Розкритий взаємозв’язок симулювання персоналу і підвищення результативності підприємства. Вивчено основні правила стимулювання персоналу. Охарактеризовано фактори впливу на рівень оплати праці в аграрних підприємствах. Досліджені фактори мотиваційного механізму логістичної діяльності аграрного підприємства, які розкривають взаємозв’язок між системами мотивації та логістики. Запропоновано напрями впровадження інновацій в управління кадровими потоками в аграрній галузі через розвиток персоналу, формування системи традиційної та нетрадиційної мотивації, розробку моделі компетенцій для аграрного підприємства та використання комп’ютерних технологій в управлінні кадровими потоками.

Висновки. Визначено, що вихід господарства аграрної сфери на позиції лідера в конкурентній боротьбі можливий лише за умови становлення на інноваційний шлях розвитку та з практичним застосуванням соціально-економічних резервів ефективного управління кадровими потоками, що матиме позитивний вплив не лише на формування та використання трудових ресурсів, а й підвищить рівень прибутковості підприємств аграрного сектору. Запропонований логістично-мотиваційний механізм рекомендовано впроваджувати через впорядкованість преміювання, прогнозування результативності та виявлення впливу доплат на результативні показники.

Ключові слова: логістична система, аграрне підприємство, управління, кадровий потік, стимулювання персоналу, інноваційні технології.

Література.

 1. Виноградова О. В., Пілігрім К. І. Сутність мотивації персоналу як основи розвитку підприємства. Менеджмент та маркетинг. 2013. № 12. С. 339-347.
 2. Гармидер Л. Д. Классификация трудовых потоков логистики. Академічний огляд. 2010. № 1(32). С. 78-85.
 3. Гугул О. Я. Формування механізму мотивації інноваційної активності працівників підприємства. Галицький економічний вісник. 2014. Т. 45. № 2. С.56-61.
 4. Єпішев О. С. Особливості організації та оплати праці в аграрному секторі виробництва. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. № 4 (49). 2011. С. 268-272.
 5. Іванова М. І., Єгорова Н. О. Використання сучасних методів управління персоналом на виробничих підприємствах. Економічний вісник НГУ. № 3. С. 82-91.
 6. Киш Л.М., Курило Н.Ф. Матеріальне стимулювання та аналіз фонду оплати праці у фермерських господарствах. Причорноморські економічні студії. Вип.13-2. 2017. С. 89-94.
 7. Лутай Л. А., Зяблицев Д. В. Системний підхід до формування логістично-мотиваційного середовища на торговельному підприємстві. Галицький економічний вісник. 2011. № 1 (30). С. 180-185.
 8. Новиков Д. Т., Кейванова Е. В. Два эффекта социально-ориентированной логистики. Вестник Ростовского государственного экономического университета. 2014. №4 (48). С. 52-57.
 9. Пілігрім К. І. Обґрунтування мотиваційного механізму туристичного підприємства. Економічний аналіз. 2014. Т. 17. № 2. С. 95–105.
 10. Синиціна Ю П., Дунайчук С. М., Алєксеєнко А. І. Управління витратами на персонал на основі системного підходу. Економіка і суспільство. 2017. № 9. С. 636-641.
 11. Ткаченко А. М., Дмитренко О. М. Формування мотивів та стимулів у системі управління. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії / ред. А. М. Ткаченко. Запоріжжя, 2011. Вип. 1. C. 6-12.
 12. Directions of Development of the Logistic Systems in the Forest Complex of Belarus / Baranowski, E. Busko, S. Shishlo, W. Tanas, M. Szymanek. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering. 2013. Vol. 58(2). Р. 6-12.
 13. Klaus P., Muller S. Towards a science of logistics: milestones along converging paths’. The Roots of Logistics: A Reader of Classical Contributions to the History and Conceptual Foundations of the Science of Logistics, Berlin, DE and Heidelberg, DE: Springer-Verlag, 2012. 3–26
 14. Sajbidorova M., Lusnakova Z., Dobisova M. Management of human resources in agricultural sector enterprises. Challenges for Natural Resources Management and Society. 2016. Р. 224-228.

Статтю було отримано 20.08.2020