Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International
Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань категорії «Б» в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643

Особливості розвитку маркетингу інновацій на підприємствах

УДК 658.657.424

ЛУНЬОВА В. А.,
кандидат економічних наук,
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
ОНЕГІНА В. М.,
доктор економічних наук, професор,
ЛИСИЧЕНКО М. Л.,
доктор технічних наук, професор,
ПАНКОВА О. В.,
кандидат сільськогосподарських наук,
Харківський національний технічний університет
сільського господарства імені Петра Василенка

Анотація

У статті розглянуто особливості маркетингу інновацій на підприємствах. Визначено, що у ринкових умовах господарювання важливим етапом інноваційного процесу стає маркетинг інновацій, як систематична діяльність всіх його суб’єктів з розробки, організації виробництва та просування на ринок нових товарів, послуг та технологій для задоволення потреб споживачів і суспільства у більш ефективний, ніж у конкурентів спосіб, на основі підвищення та реалізації інноваційного потенціалу підприємства, пошуку нових напрямків та засобів його ефективного використання з метою отримання прибутку та забезпечення умов його сталого розвитку. Саме у функціонуванні інноваційного агропромислового кластеру маркетинг інновацій має здійснюватися на трьох рівнях: на рівні наукових установ, як маркетинг новацій; на рівні сільськогосподарських підприємств, як маркетинг інноваційної сільськогосподарської продукції; на рівні державних установ, як маркетинг досягнень інноваційного аграрного кластеру, пропагування соціальної та екологічної значущості продукованих в кластері інновацій. Лише на всіх цих рівнях має сформуватися комплекс маркетингу інновацій.

Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність, маркетингова діяльність, концепція маркетингу інновацій, інноваційний агропромисловий кластер.

Література

 1. Сумец А. Инновации в деятельности предприятия / А. Сумец // Маркетинг и реклама. – 2006. – № 11 (123). – С. 28-33.
 2. Kotler F. (2006). Marketing Management, Piter, SPb, Russia, 464 p.
 3. Кревенс Д. Стратегический маркетинг / Д. Кревенс; пер. англ. – [6-е изд. доп.]. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2003. – 752 с.
 4. Іллюшенко Н. С. Організаційно-економічні засади інноваційного маркетингу промислових підприємств: [Монографія] / Н. С. Іллюшенко. – Суми: Видавництво SumDU. – 192 с.
 5. Matviiv M. Ya., Biletska I. M., Humeniuk Iu. P., and Danylenko S. V. (2014). Innovative marketing as a means of improving, TNEU, Ternopil, Ukraine, pp.71-85.
 6. Matkovskaya Ja. (2010). Commercialization of market innovation – innovation marketing paradigm, Marketing, No. 4 (113), pp. 39-46.
 7. Афанасьєв М. П. Маркетинг: стратегія і тактика розвитку фірми / М. П. Афанасьєв. – М. : Видавничий центр «Книга», 2005. – 304 с.
 8. Борден Н. Концепция маркетинга-микс / Н. Борден // В кн. «Классика маркетинга: Сборник работ, оказавших наибольшее влияние на маркетинг»; пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского. – СПб. : Питер, 2001. – С. 529-538.
 9. Doyle Ch. (2005). Collins internet-linked dictionary of marketing, Glasgow : HarperCollins
  Publishers, p. 368.

Статтю було отримано 20.03.2017