Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International
Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань категорії «Б» в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643

Організаційні засади формування підсистем моніторингу та контролю в системі менеджменту аграрних підприємств

УДК 631.153

DOI: https://doi.org/10.36887/2524-0455-2020-1-3

Гаврилко Ірина Михайлівна
перший заступник начальника Головного управління
Державної фіскальної служби в Харківській області

Вступ. Існуючі економічні умови вимагають від підприємств використовувати інструментарій для виявлення резервів ефективності в системі менеджменту. Розвиток суб’єктів агробізнесу у значній мірі відбувається під впливом фактору інформації. Аналіз інформаційних ресурсів повинен бути направлений на урахування минулих подій і прогнозування перспектив.

Метою наукового дослідження є розвиток організаційних засад формування підсистем моніторингу та контролю в системі управління суб’єктів аграрного бізнесу.

Результати. Обґрунтовано важливість моніторингу як методу дослідження у діяльності аграрного підприємства. Визначено роль моніторингу в системі менеджменту суб’єктів агробізнесу. Доведено необхідність використання системного підходу для забезпечення ефективності моніторингу діяльності підприємства. Охарактеризовано систему процесно-структурованого менеджменту. Розкрито сутність етапів формування системи менеджменту у розрізі функцій управління. Наголошено на необхідності уникнення проблеми дублювання функцій збору й аналізу інформації у діяльності аграрного підприємства. Встановлено наявність формального підходу до стратегічного планування. Окреслено вимоги, яким повинна відповідати інформація в ринковому середовищі. Обґрунтовано доцільність використання системи збалансованих показників для формування інформаційної бази контролю. Визначено основне завдання адаптивної системи контролю. Запропоновано впровадження моделі прогнозування у процесі стратегічного планування. Охарактеризовано фази стратегічного планування. Визначено економічний ефект від використання моделі прогнозування. Доведено, що впровадження стратегії розвитку можливе за рахунок змін у всіх підсистемах аграрного підприємства.

Висновки. Розглянуто підходи щодо впровадження елементів в систему менеджменту аграрного підприємства й встановлено, що найбільш доцільною є інструментальна концепція. Інтеграція інструментів моніторингу та контролю передбачає розроблення й впровадження певного організаційного механізму. Даний механізм сприятиме ефективному використанню потенціалу аграрного підприємства. Прийняття управлінських рішень у системі менеджменту аграрного підприємства відбуватиметься на основі релевантної інформації.

Ключові слова: моніторинг, контроль, аграрне підприємство, організаційні засади, менеджмент, стратегічне планування.

Література.

  1. Банєва І. О. Особливості методики моніторингу ресурсів розвитку аграрних підприємств. Бізнес-навігатор. 2012. №3 С. 29-34.
  2. ДороганьПисаренкоЛ. О. Антикризовий моніторинг фінансового стану сільськогосподарських підприємств. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2014. № 4. С. 71-74.
  3. Лубєнченко О. Є. Організація моніторингу фінансово-економічної діяльності підприємства. URL: http://www.economy-confer.com.ua/full_article/654.
  4. Мороз Ю. Ю. Моніторинг фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств. URL: eztuir.ztu.edu.ua/1925/1/58.pdf.
  5. Михайловина С. О. Внутрішньогосподарський контроль як необхідний елемент управління сільськогосподарським підприємством. Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. 2013. № 50. С. 112-116.
  6. Погорєлова Т. В. Статистичні аспекти моніторингу агробізнесу України. Вісник соціально-економічних досліджень. 2019. № 1 (69). С. 58-67.
  7. Чернецька О. В. Моніторинг фінансових результатів аграрних підприємств. Науковий вісник Херсонського державного університету . 2014. Вип. 9-1. Ч. 3. С. 115-118.
  8. Чуліпа І. Д. Моніторинг економічних показників діяльності підприємства. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/3157.

Статтю було отримано 15.12.2019