Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Організаційно-економічні та організаційно-правові інструменти управління розвитком кадрового потенціалу аграрного виробництва

УДК 631.11:331.108

КРАСНОРУЦЬКИЙ О.О.,
доктор економічних наук, професор,
Харківський національний технічний університет
сільського господарства імені Петра Василенка,
КЛЕМПАРСЬКИЙ М.М.,
доктор юридичних наук, доцент,
Донецький юридичний інститут МВС України,
БЕРШЕДА Є.Р.,
доктор економічних наук, професор,
Інститут законодавства Верховної Ради України

Анотація

У статті обґрунтовано та розроблено функціональні підходи до побудови стратегії управління кадровим потенціалом аграрних підприємств в контексті викликів трансформацій зовнішнього середовища. Обґрунтовано концептуальні засади побудови адаптивної стратегії управління кадровим потенціалом аграрних підприємств, в основі якої лежить імплементація результатів кількісного та якісного аналізу факторів і визначення тенденцій підвищення продуктивності праці персоналу з використанням інструментів моніторингу можливостей її підвищення з врахуванням ресурсних можливостей на конкретний період часу за видами діяльності. Визначено закономірності впливу систем внутрігосподарських відносин на зміни ефективності управлінням кадровим потенціалом на основі системного врахування стану майнових, договірних та соціально-трудових відносин в аграрному підприємстві. Обґрунтовано методичні засади виявлення резервів зниження витрат праці на основі визначення ступеня їх відносного впливу на фінансові результати діяльності аграрних підприємств з використанням економіко-математичних методів. Сформовано алгоритм раціональної побудови інформаційної моделі реалізації кадрової політики аграрного підприємства, яка на відміну від існуючих враховує концептуальну модель адаптивного управління, спрямовану на досягнення цілей підприємства, актуалізує мотиваційні запити працівників і обмежуються станом ринку праці та законодавством.

Ключові слова: інструменти управління, кадровий потенціал, продуктивність праці, кадрова політика, стратегія управління.

Література

 1. Амосов О. Ю. Теоретико-методологічні особливості розвитку менеджменту персоналу підприємств АПК / О. Ю. Амосов // Вісник ХНТУСГ: Серія «Економічні науки». – № 98. – 2012. – С. 3-9.
 2. Богиня Д. П. Ментальний чинник у сфері праці: проблеми теорії та практики / Д. П. Богиня, М. В. Семикіна ; передмова І.Ф. Кураса. – К. : Шторм, 2003. – 382 с.
 3. Бородіна О. М. Людський капітал як основний стратегічний ресурс сталого розвитку аграрного сектору / О.М. Бородіна // Економіка АПК. – 2003. – № 9. – С. 103-108.
 4. Гавкалова Н. Л. Образовательный фактор формирования человеческого капитала / Н. Л. Гавкалова // Вестник науки и техники. – Х. : ХДНТ, 2003. – Вып. 1. – С. 51–55.
 5. Грішнова О. А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки / О. А. Грішнова. – К. : Знання, КОО, 2001. – 254 с.
 6. Дієсперов В. С. Реформа як засіб активізації трудового потенціалу / В. С. Дієсперов // Економіка АПК. – 2006. – № 6. – С. 130–135.
 7. Дудар Т. Г. Проблеми кадрового забезпечення сільського сектору в нових економічних умовах / Т. Г. Дудар // Соціально-економічні проблеми розвитку українського села і сільських територій : матеріали Сьомих річних зборів Всеукраїнського конгресу вчених економістів аграрників (Київ, 9–10 листоп. 2005 р.). – К. : ННЦ ІАЕ, 2006. – С. 646–652.
 8. Малік М. Й. Кадровий потенціал аграрних підприємств: управлінський аспект / М. Й. Малік, О. Г. Шпикуляк. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2005. – 370 с.
 9. Михайлова Л. І. Людський капітал як соціально-економічна категорія в системі управління трудовими ресурсами АПК / Л. І. Михайлова // Вісник ХНАУ. – 2004. – № 10. – С. 154-159.
 10. Олійник Т. І. Державне регулювання формування трудового потенціалу АПК / Т. І. Олійник // Вісник ХНАУ. – 2008. – № 9. – С. 45-50.
 11. Юрчишин В. В. До проблеми кадрового забезпечення реформування аграрних відносин / В. В. Юрчишин // Економіка АПК. – 1998. – № 6. – С. 76-83.

Статтю було отримано 02.09.2016