Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Організаційно-економічний механізм управління інтеграцією підприємств агропромислового виробництва

УДК 338.26

DOI: https://doi.org/10.36887/2524-0455-2019-3-7

ПІВЕНЬ Альона Василівна,
старший викладач кафедри організації
виробництва, бізнесу та менеджменту Харківського національного технічного
університету сільського господарства імені Петра Василенка
ORCID ID: 0000-0002-3795-1112

Анотація

Вступ. Актуальність аналізу вертикально-інтегрованих структур агропромислового виробництва обумовлено потребою в забезпечення продовольчої безпеки держави, створення експортного потенціалу, забезпеченні конкурентоспроможності підприємств і структурної модернізації виробництва.

Мета дослідження полягає у обґрунтування змісту та сутності організаційно-економічного механізму управління інтеграцією підприємств агропромислового виробництва.

Результати. Визначені фактори сприяння розвитку агропромислового комплексу. Наданні напрями розвитку внутрішньогосподарських зв’язків у різних інтеграційних формах. Розглянуті географічні риси територіального розвитку сільського простору в Україні. Визначено вирішальні фактори для просторової організації сільської місцевості. Визначені основні цілі стратегії розвитку агропромислового комплексу.

Виділено особливості кластерів, властиві складним економічним системам: поліцентричність, тобто наявність ряду організацій-лідерів, що реалізують ідею збалансованого управління розвитком суб’єктів кластера; сонаправленний розвиток – єдиний вектор розвитку суб’єктів кластера; адекватне прояв синергетичного ефекту на основі підвищення ступеня інтегрованості згідно закону емерджентності.

Визначено фактори ефективності процесів кластеризації агропромислового комплексу: інституційні, техніко-економічні, виробничо-економічні, ринкової кон’юнктури, економіко-географічні, фінансово-інвестиційні, аграрної політики та науково-технічні. Визначено обставини необхідності поглибленої розробки комплексної проблеми вдосконалення системи міжгалузевого обміну суб’єктів агропромислового комплексу регіону. Надана структура ключових факторів, що детермінують рівень еквівалентності міжгалузевого обміну в агропромисловому комплексі, яка включає: ресурсне забезпечення, ефективність міжгалузевого обміну, фактори інтраекономічного середовища, структурно-інституційні, організаційно-управлінські, державного регулювання.

Ключові слова: інтеграція, агропромислове виробництво, кластер, фактор, еквівалентність міжгалузевого обміну.

Література

 1. Андрійчук В., Зубець М., Юрчишин В. Сучасна аграрна політика: проблемні аспекти. К.: Аграрна наука, 2015. 140 с.
 2. Войнаренко М. П. Кластери в інституційній економіці : монографія. Хмельницький: ХНУ, 2011. 502 с.
 3. Дубицький В. В. Агропромислова інтеграція: теорія, еволюція, ймовірні перспективи розвитку : монографія. Кам’янець-Подільський: Мошак М. І., 2003. 208 с.
 4. Зубець М. Розвиток інтеграції та інвестиційно-інноваційної діяльності наукових установ в АПК. Економіка АПК. 2013. № 11. С. 3-9.
 5. Саблук П. Т., Кропивко М. Ф. Кластеризація як механізм підвищення конкурентоспроможності та соціальної спрямованості аграрної економіки. Економіка АПК. 2010. № 1. С. 3-13.
 6. Шебанін В. C., Шевченко Т.В. Розвиток кооперації в АПК: проблеми та напрями подолання. Економіка АПК. 2013. № 2. С. 9-12.
 7. Яценко В. М. Формування і розвиток агропромислової інтеграції в Україні. Економіка АПК. № 1. С. 54-60.
 8. McFetrige D. G. The Economics of vertical integration in Agricultural Economics Department of Economics. Carleton University, Ottawa, Canada. 1999. №4. P. 525-531.
 9. Деревянко О. Организационно-экономический механизм планирования бизнес-процессов предпринимательских структур : дисс. … канд. экон. наук. СПб., 2004. 260 с.
 10. Малицький А. Організаційно-економічний механізм управління підприємством: сутність та структура. Рубрика: Соціум. Наука. Культура. Економіка.  URL: http://intkonf.org
 11. Аранчій, В. І. Зоря О. П., Галінська Т. С., Голбан Т. Т. Інституційні засади формування інвестиційно-інноваційних кластерів в аграрному секторі. Український журнал прикладної економіки. 2019. Том 4. № 2. С. 17–23.

Статтю було отримано 01.03.2019