Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Окремі аспекти оцінки рівня ефективності інтенсифікації при виробництві молока

УДК 338.436

DOI: https://doi.org/10.36887/2524-0455-2019-4-11

КОЛОША,
директор ПСП «Піськівське»
ORCID ID: 0000-0003-3946-6775

Анотація

Здійснено оцінку впливу інтенсивності виробництва в галузі молочного скотарства на рівень економічної ефективності на прикладі сільськогосподарських  підприємств Харківської  та Чернігівської  областей.  Було здійснено групування підприємств за рівнем витрат на одну корову: до 10000 грн, 10000,1 – 15000 грн, 15000,1 – 20000 грн, 20000,1 – 25000 та більш 25000. Встановлено, що інтенсивність виробництва в молочному скотарстві самим тісним чином пов’язана з продуктивністю тварин. З метою перевірки надійності розбіжностей між групами за показником продуктивності корів був використаний метод порівняння середніх за t-критерієм Стьюдента, який підтвердив невипадковість даної різниці. Продуктивність корів послідовно підвищувалася від першої до п’ятої групи. Визначено, що в абсолютному виразі найбільша різниця була між четвертою та п’ятою групами підприємств, яка становила 1685 кг, а у відносному – між першою та другою – 37,0 %. Побудована на прикладі сільськогосподарських підприємств Чернігівської області регресійна модель дозволила визначити вплив і тісноту зв’язку між рівнем рентабельності виробництва молока та незалежними показниками: продуктивністю корів (удій молока на 1 корову), розміром площ сільськогосподарських угідь, виробничою собівартістю 1 ц молока й питомою вагою молока в структурі товарної продукції.

Встановлено нелінійний характер зв’язку між величиною витрат на 1 корову та рівнем рентабельності виробництва молока. На підставі  побудованої моделі було визначено, що в сільськогосподарських  підприємствах Чернігівської області при середньому рівні господарювання у 2016 році найбільший рівень рентабельності (16,1%) мав місце при рівні витрат 29174,6 грн/гол. У сільськогосподарських підприємствах  Харківської області у 2018 році найбільший рівень рентабельності (17,3%) мав місце при рівні витрат 40241 грн/гол.

Ключові слова: молочне скотарства, ефективність виробництва, інтенсивність виробництва, рентабельність, нелінійна залежність показників, кореляційна модель.

Література

 1. Шаран П.І. Методичні та практичні аспекти інтенсивності відтворення великої рогатої худоби м’ясних порід. Економіка АПК. № 12. С. 124-132.
 2. Simo D., Mura L., Buleca J.: Assessment of milk production competitiveness of the Slovak Republic within the EU-27 countries. Econ. 2016. Vol. 62. P. 482-492.
 3. Maciuc V., Şteofil M., Domnica V. A New Software Programme for Data Management in Dairy Farms. Agriculture and Agricultural Science Procedia. Vol 6. P. 226-231.
 4. Visentin G. Milk coagulation properties of cattle breeds reared in alpine area. Poljoprivreda. 2015. Vol 21 (1 supplement), P. 237-240. https://doi.org/10.18047/poljo.21.1.sup.56
 5. Шиян Д. В., Чумак Г. М. Рівень розвитку молочного скотарства як фактор формування молокопродуктового підкомлексу в регіонах. Вісник ХНАУ. Серія : Економічні науки. 2019. № 1. С. 82-90.
 6. Ульянченко О. В., Литовченко Т. В. Сучасні тенденції та особливості розвитку молочного скотарства в Україні. Вісник ХНАУ. Серія: Економічні науки. № 4. С. 176-184.
 7. Андрійчук В.Г. Ефективність діяльності аграрних підприємств: теорія, методика, аналіз: монографія. Київ: КНЕУ, 2006. 292 с.
 8. Мацибора В.І. Економіка сільського господарства: підручник. Київ: Вища школа, 1999. 415 с.
 9. Березівський П. С., Особа Н. П. До питання про суть те економічний зміст категорій «інтенсивність» та «інтенсифікація». Агросвіт. №6. С. 24-31.
 10. Березівський П.С., Особа Н.П., Березівський  З.П.  Напрями інтенсифікації розвитку сільськогосподарських підприємств.  Економіка АПК.  № 6.  С. 18-24.
 11. Зубченко В.В. Методичні підходи до визначення ефективності інтенсифікації молочного скотарства. Економіка та управління АПК.  Вип. 9 (97).  С.31-35.
 12. Шиян Н.І. Структура витрат як фактор формування рівня ефективності галуззі м’ясного скотарства. Економіка АПК. № 12. С.44-49.

Статтю було отримано 09.05.2019