Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International
Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань категорії «Б» в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643

Облігації внутрішньої державної позики – сучасна інвестиційна течія у системі міжнародного та національного переміщення капіталу: виклики та перспективи

УДК: 336.2

DOI: https://doi.org/10.36887/2524-0455-2020-3-15

Лагодієнко Володимир Вікторович,
доктор економічних наук, професор, завідувач
кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі, Одеська національна академія харчових
технологій,
ORCID ID: 0000-0001-9768-5488
Костиляну Віталій Анатолійович,
аспірант кафедри менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Вступ. Стаття присвячена обґрунтуванню та осмисленню поняття інвестицій в сучасних умовах господарювання. Сучасні дослідження у світовій економічній науці не мають чітко визначеного поняття інвестування, адже це поняття повинно враховувати не тільки її види, а й глибину проблематики розуміння цього процесу, його динамічність у сучасному світі. Механізм інвестиційного процесу має бути зрозумілим і прозорим для кожного, хто обирає будь-який напрям для інвестування.

Метою статті є визначення сутності, структури механізму функціонування облігацій внутрішньої державної позики, визначення ефективності інвестиційних напрямів.

Результати. Звичні напрями інвестування припинили забезпечувати стабільну дохідність для українських інвесторів. Тому гострим стає питання пошуку сучасних інвестиційних течій, які забезпечують найбільш ефективне використання інвестиційного капіталу. Важливо приділити увагу переміщенню як міжнародного капіталу, так і капіталу резидентів, адже саме його швидкість створює позитивний інвестиційний клімат в країни. Процес інвестування допомагає забезпечити нормальне функціонування всіх господарчих інститутів. Тому важливо розглянути сучасні інвестиційні течії з боку звичайного інвестора, розібрати всі можливі ризики і застереження стосовно конкретного інвестиційного напряму. Одним з ефективних заходів, що дозволяють ліквідувати кризові ситуації в Україні, є емісія Облігацій внутрішньої державної позики. Такий підхід дозоляє залучити додаткові кошти, які використовуються державою для покриття бюджетної нестачі. У сучасних реаліях цей процес є засобом кредитування, що є більш ефективним, ніж кредити від інших країн. В сучасній економіці розвиток інвестиційних напрямів є рушійною слою, тому вважаємо, що тема інвестицій є актуальною, адже такі заходи розвивають суб’єкти господарювання, що в свою чергу розвиває економічні галузі та загалом економіку країни.

Висновки. У статті розкрито сутність інвестиційного процесу. Визначено всі сучасні інвестиційні напрями, розглянуто та схарактеризовано їх складові. Обґрунтовано необхідність інвестування лише в зрозумілі напрями інвестування. Проведена оцінка всіх запропонованих напрямів переміщення капіталу.

Ключові слова: інвестиції, напрями інвестування, облігації внутрішньої державної позики, інвестиційні ризики, інвестиційний капітал, переміщення капіталу, інвестори-нерезиденти, залучення капіталу, інвестиційний актив.

Література.

 1. Мойсеєнко І. П. Інвестування: навч. посіб. К.: Знання, 2006. 490 с.
 2. Пересада А. А. Інвестування: навч. посіб. К.: КНЕУ, 2004. 250 с.
 3. Єрмошенко М. М., Тлужніков І. О. Г. Аналіз і оцінка інвестиційних проектів: навч. посіб. К. : Нац. акад. управл. 2006. 156 с.
 4. Аналіз і розробка інвестиційних проектів: навч. посіб. / І. І. Цигилик, С. О. Кропельницька, М. М. Білий, О. І. Мозіль. К. : ЦНЛ, 2005. 160 с.
 5. Хрущ Н. А. Інвестиційна діяльність: сучасні стратегії та технології: підр. Хмельницький: ХНУ, 2004. 310 с.
 6. Ястремська О. М. Інвестиційна діяльність промислових підприємств: методологічні та методичні засади: підр. Х.: ВД “ІНЖЕК”, 2004. 488 с.
 7. Боднар І. Р. Проблеми залучення іноземних інвестицій в Україну на сучасному етапі. Регіональна економіка. 2009. №4. С. 62–70.
 8. Букало А. М. Активізація розвитку інвестиційних фондів в Україні. Формування ринкових відносин в Україні. №3. С. 69–73.
 9. Гончар М. Ф. Вдосконалення механізму прийняття управлінських рішень щодо раціоналізації структури джерел фінансування інвестиційних проектів розвитку підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2009. №24. С. 3–6.
 10. Дацій Н. В. Роль держави у підвищенні інвестиційної привабливості галузей національної економіки. Економіка та держава. 2010. №8. С. 103–105.
 11. Захарін С. В. Інвестиції в інновації: теорія, парадигма, методологія досліджень. Актуальні проблеми економіки. 2010. №4. С. 60–64.
 12. Пархоменко Н. М. Інвестиційний фактор активізації споживчого ринку України. Економіка і регіон. 2009. №3. С. 92–98.
 13. Котова М. В. Інститути спільного інвестування. Економічний простір. 2011. № 53. С. 138–143.
 14. Portfolio analytics. Веб-сайт. URL: https://www.portfoliovisualizer.com/
 15. Сайт Національного Банку України. Веб-сайт. URL: https://bank.gov.ua/
 16. Сайт Міністерство фінансів України. Веб-сайт.

Статтю було отримано 05.05.2020