Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Науково-практичні підходи до трансформації підприємств

УДК 005.591.4

ГАГАРІНОВ О.В.,
аспірант,
Харківський національний економічний
університет імені Семена Кузнеця.

Анотація

Стаття присвячена системній проблемі трансформації підприємств. На базі системно-історичного підходу, з урахуванням факту ентропогенної системної катастрофи, що відбулася з СРСР та її наслідків, які не усунені до сих пір, уточнено визначення «трансформація підприємства». Під яким слід розуміти процес організаційних перетворень у системному стані підприємства, як базового фактору його конкурентоспроможності, який носить системний характер та формує принципово нові емерджентні властивості як нової організаційної цілісності. Обґрунтовано необхідність використання системного підходу до трансформації вітчизняних підприємств як найбільш конструктивного в сучасних умовах господарювання.

Ключові слова: трансформація підприємства, системний підхід, системний стан, системно-історичний підхід, ентропогенна системна катастрофа.

Література

 1. Вацьковски К. С. Институциональный подход к исследованию значения знания в процессе управления организационными трансформациями на предприятии / К. С. Вацьковски, Л. Ю. Гордиенко // Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая. – 2009. – № 37-9. – С. 202-208.
 2. Гордієнко Л. Ю. Управління організаційними трансформаціями: теоретико-методологічні засади та управлінський інструментарій : монографія / Л. Ю. Гордієнко. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2011. – 440 с.
 3. Гражевська Н. І. Системна трансформація економіки в сучасному парадигмальному контексті / Н. І. Гражевська // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Серія Економіка. – 2006. – № 86-8. – С. 7-10.
 4. Жукарев В. Ю. Подход к классификации трансформационных процессов на предприятии / В. Ю. Жукарев // Научно-технический сборник. – 2003. – № 50. – С. 94-98.
 5. Івашина С. Ю. Соціально-інституціональні аспекти економічної трансформації / С. Ю. Івашина, О. Ф. Івашина // Проблеми економіки. – 2014. – № 2. – С. 309-314.
 6. Маркович І. Б. Розкриття сутності поняття трансформація економічного простору в системі категорій розвитку національної економіки / І. Б. Маркович // Економіка Розвитку. – 2014. – № 2 (70). – С. 77-81.
 7. Минцберг Г. Школы стратегий / Г. Минцберг, Б. Альстрэнд, Д. Лэмпел. – СПб. : Питер, 2000. – 336 с.
 8. Онищенко С. К. Понятие интеграционной трансформации предприятий в современных условиях рыночных отношений / С. К. Онищенко // Балтийский гуманитарный журнал. – 2014. – № 3. – С. 77-79.
 9. Толковый словарь русского языка Ушакова [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://ushakov-online.ru/slovar-ushakova/transformaciya/73405/
 10. Гагаринов А. В. Энтропогенная системная катастрофа ХХ века: сущность, причины, последствия / А. В. Гагаринов, П. М. Кобзев, А. А. Котляр // Бизнес Информ. – 2015. – № 5. – С. 8-15.
 11. Кобзев П. М. Системный подход к совершенствованию государственного управления и местного самоуправления / П. М. Кобзев // Управління розвитком. – ХНЕУ. – 2005. – № 2. – С. 13-16.
 12. Гагарінов О. В. Системний аналіз передумов виникнення проблеми не конкурентоспроможності вітчизняних підприємств / О. В. Гагарінов // Маркетингове управління конкурентоспроможністю: VII Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і студентів; тези доповідей,
  Дніпро, 25 березня 2016. – С. 42-44.
 13. Сурмин Ю. П. Теория систем и системный анализ: [Учебное пособие] / Ю. П. Сурмин. – К. : МАУП, 2003. – 368 с.
 14. Кобзев П. М. Системное состояние предприятия как базовый фактор его конкурентоспособности / П. М. Кобзев // Економіка підприємства : сучасні проблеми теорії та практики : Матеріали другої міжнар. наук.-прак. конф., 26-27 вересня 2013 р. – Одеса : Атлант. – С. 30-33.

Статтю було отримано 01.09.2016