Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Наукове обґрунтування складових облікової політики щодо дебіторської заборгованості

УДК 657.36:657.37:658

КАНЦЕДАЛ Н. А.,
кандидат економічних наук, доцент,
ПОНОМАРЕНКО О. Г.,
кандидат економічних наук, доцент
Полтавська державна аграрна академія

Анотація

У статті здійснено наукове обґрунтування складових облікової політики щодо дебіторської заборгованості з метою подальшої генерації релевантного змісту регламентних документів на рівні держави та окремого підприємства. Застосовуючи методи діалектичного пізнання, абстрактно-логічний та аналізу і синтезу, систематизовано науковий доробок вітчизняних та зарубіжних вчених з проблематики побудови раціональної облікової політики. Доведено, що найбільшу наукову цінність становлять пропозиції з використання методу моделювання складових оптимальної облікової політики (у тому числі і щодо дебіторської заборгованості) на підставі поєднання її обов’язкової (імперативні норми та методи обліку) та варіативної компоненти.

Ключові слова: облікова політика, дебіторська заборгованість, резерв сумнівних боргів, наказ про облікову політику.

Література

 1. Барановська Т. В. Облікова політика підприємств в Україні : теорія і практика : Автореф. дис… канд. екон. наук: 08.06.04 / Т. В. Барановська; Нац. аграр. ун-т. – К., 2005. – 21 с.
 2. Буряк І. О. Облікова політика як складова організації обліку заборгованості за розрахунками / І. О. Бурак // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка». – 2015. – Вип. 2 (4). Частина 1. – С. 214-217.
 3. Власова І. О. Облік розрахунків з дебіторами та кредиторами : Автореф. дис… канд. екон. наук: 08.06.04 / І. О. Власова; Нац. аграр. ун-т. – К., 2005. – 20 с.
 4. Євдокимов В. В. Моделювання системи бухгалтерського обліку : теорія і практика застосування : Автореф. дис… канд. екон. наук : 08.06.04 / В. В. Євдокимов; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. – К., 2005. – 21 с.
 5. Єфіменко Т. І. Сумнівна дебіторська заборгованість: формування облікової політики [Електронний ресурс] / Т. І. Єфіменко // Економіка. Управління. Інновації. – 2014. – Вип. 1 (11). – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2014_1_37.
 6. Житний П. Є. Організаційно-методологічні аспекти облікової політики фінансово-промислових систем: автореф. дис… д-ра екон. наук: 08.00.09 / П. Є. Житний ; Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К., 2009. – 32 с.
 7. Кубік В. Д. Моделювання як метод формування облікової політики підприємства / В. Д. Кубік // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. – 2015. – Том 14. Вип. 2 (30). – С. 171-184.
 8. Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства та внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України : Наказ Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.help/law/635/.
 9. Облікова політика підприємства – 2018: що є частиною облікової політики, а що – обліковою оцінкою [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.buhoblik.org.ua/uchet/organizacziya-buxgalterskogo-ucheta/3123-chto-yavlyaetsya-chastyu-uchetnoj-politiki.html. – Назва з екрана.
 10. Охрамович О. Р. Організаційно-методичні спрямування реформування бухгалтерського обліку в країнах СНД : Автореф. дис… канд. екон. Наук : 08.06.04 / О.Р. Охрамович; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. – К., 2005. – 21 с.
 11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість» № 237 від
  8 жовт. 1999 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0725-99.
 12. Сахчинская Н. С. Учетная политика коммерческих организаций: методология формирования и механизм реализации : Автореф. дис. … докт. экон. наук; 08.00.12 – «Бухгалтерский учет, статистика» / Н. С. Сахчинская; Тольяттинский государственный университет. – Тольятти, 2011. – 38 с.
 13. Супрунова І. В. Розвиток оцінки в бухгалтерському обліку : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.09 / І. В. Супрунова; Житомир. держ. технол. ун-т. – Житомир, 2010. – 20 с.
 14. Steve Collins. Accounting policies (2010). www.lwaltd.com. Retrieved from http://www.lwaltd.com/wp–content/uploads/2010/04/Accounting-Policies.pdf.
 15. Stonciuviene N., Zinkeviciene D., Martirosianiene L. (2016). Principle–Based Agricultural Business Accounting Policy Formation. Business Challenges in the Changing Economic Landscape. Vol.1. Eurasian Studies in Business and Economics. Vol. 2/1. pp. 37-58.
 16. Sunday A. (2015). Choice of Accounting Policy: Effects on Analysis and Interpretation of Financial Statements. American Journal of Economics, Finance and Management. Vol. 1. № 3. – pр. 190-194.

Статтю було отримано 22.02.2018