Актуальні проблеми інноваційної економіки та права

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань категорії «Б» в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
Свідоцтво про державну реєстрацію Міністерства юстиції України серія КВ № 25436-1537ПР від 13.01.2023 р.
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International
Сертифікат

Напрями та шляхи трансформації державної підтримки суб’єктів аграрної сфери України

УДК 338.43

ПАНУХНИК О. В.,
доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри економіки та фінансів,
Тернопільський національний технічний
університет імені Івана Пулюя

Анотація

У статті досліджено напрями державної підтримки аграрної сфери України. Розглянуто особливості системи державної підтримки підприємств аграрної сфери та заходів щодо удосконалення механізму державної підтримки вітчизняного сільськогосподарського підприємства. Встановлено, що неодмінною умовою сталого розвитку аграрного сектору економіки та забезпечення продовольчої безпеки держави є державна підтримка сільськогосподарських товаровиробників. На підставі здійснених досліджень запропоновано науково-методичний підхід, який дозволяє скорегувати існуючий механізм дотацій у сільське господарство, ввести нові види субсидій, змінити та удосконалити вже наявні. Визначено, що доцільним є перехід від стимулювання витрат на виробництво до заохочення кінцевого результату виробництва.

Ключові слова: сільське господарство, державне регулювання, фінансування, послуги, дотації, підтримка.

Література

  1. Государственная поддержка и механизмы ее реализации в АПК / Под ред. Н. А. Борхунова. – М. : Восход-А, 2008. – 224 с.
  2. Ушачев И. Роль и место сельского хозяйства в экономике России / И. Ушачев // АПК: экономика, управление. – 2015. – № 5. – С. 24-32.
  3. Шихсаидов Д. Х. Государственная поддержка аграрного сектора как фактор повышения эффективности отрасли – опыт, проблемы / Д.Х. Шихсаидов // Региональные проблемы преобразования экономики. – 2011. – № 4. – С. 10-11.
  4. Минів Р. М. Державне регулювання галузі птахівництва / Р. М. Минів, Б. Б. Батюк // Економіка АПК. – 2013. – № 6. – С. 46-50.
  5. Чернієнко О. О. Сучасні проблеми державного регулювання ринку цукру / О. О. Чернієнко // Економіка АПК. – 2012. – № 2. – С. 61-65.
  6. Булат М. А. Напрями державної бюджетної підтримки сільського господарства / М. А. Булат // Економіка АПК. – 2010. – № 3. – С. 46-50.
  7. Про державний бюджет України на 2016 рік: Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua.
  8. Про державну підтримку сільського господарства: Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua.
  9. Бородіна О. М. Коригування політики державної підтримки сільського господарства України / О. М. Бородіна, О. М. Могильний // Економіка АПК. – 2009. – № 6. – С. 55-61.
  10. Макаренко П. М. Цінова політика як фактор підвищення дохідності аграрного виробництва в умовах світової організації торгівлі / П. М. Макаренко // Економіка АПК. – 2008. – № 5. – С. 44-48.

Статтю було отримано 12.03.2017