Актуальні проблеми інноваційної економіки та права

Журналу «Актуальні проблеми інноваційної економіки та права» включений до категорії Б за спеціальностями: в галузі знань «Управління та адміністрування»: 073, 076 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035) та 071, 072, 075 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543); в галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» 051 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035); в галузі знань «Право» – 081 та «Публічне управління та адміністрування» – 281 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543).
Свідоцтво про державну реєстрацію Міністерства юстиції України серія КВ № 25436-1537ПР від 13.01.2023 р.
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Надходження та оприбуткування основних засобів у світлі імплементації міжнародних стандартів обліку у державному секторі

УДК 657.15

ПЛАКСІЄНКО В. Я.,
доктор економічних наук, професор,
РОМАНЧЕНКО Ю. О.,
кандидат економічних наук, доцент,
Полтавська державна аграрна академія

Анотація

Визначено вплив МСБОДС 13 «Основні засоби» на формування нормативів, визначених у НП(С)БОДС 121 «Основні засоби». Проаналізовано відмінності в методиках обліку надходження та оприбуткування об’єктів основних засобів бюджетних установ до та після 2017 року. Наведено склад витрат, що включаються до первісної вартості основних засобів при їх оприбуткуванні. Висвітлено оновлену кореспонденцію субрахунків для обліку надходження та оприбуткування основних засобів за результатами імплементації міжнародних стандартів обліку у державному секторі, а також переходу на новий план рахунків установами державного сектору з 2017 року.

Ключові слова: кореспонденція рахунків, основні засоби, оприбуткування, облік, первісна вартість.

Література

  1. International Public Sector Accounting Standards [Electronic resource]. – Mode of access: http://en.wikipedia.org/wiki/International_Public_Sector_Accounting_Standards.
  2. Крута Л. Новий бухоблік основних засобів та інших необоротних активів: розбираємо типові ситуації / Л. Крута // Бухгалтерія: бюджет. – 2017. – № 10 (158). – С. 14-19.
  3. Матвєєва В. Основні засоби: опановуємо новий план рахунків [Електронний ресурс] / В. Матвєєва // Бюджетна бухгалтерія. – 2017. – № 7. – Режим доступу: https://i.factor.ua
  4. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору, затверджені наказом МФУ від 23.01.2015 р. № 11 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://buhgalter.com.ua.
  5. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку державного сектора 121 «Основні засоби», затверджене наказом МФУ від 12 жовт. 2010 р. № 1202 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua.
  6. План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджений наказом МФУ від 31 груд. 2013 р. № 1203 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://buhgalter.com.ua.
  7. Стратегія модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007-2015 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 16 січ. 2007 р. за № 34 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua.
  8. Типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затверджену наказом МФУ від 29 груд. 2015 р. № 1219 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://buhgalter.com.ua.

Статтю було отримано 24.03.2017