Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Мультифункціональне моделювання регіональної системи управління твердими відходами з урахуванням синергічного ефекту

UDC 504.06:330.15

PLAKSIENKO V.,
Doctor of Economics, Professor,
SAMOJLIK M.,
Doctor of Economics, Associate Professor,
PISARENKO P.,
Doctor of Agricultural Sciences, Professor,
Poltava State Agrarian Academy (Poltava, Ukraine)

Аннотация

У статті сформульовано балансову схему життєвого циклу твердих відходів регіону, що дозволило розробити еколого-економічну модель оптимального управління сферою поводження з відходами на регіональному рівні та визначити оптимізаційні сценарії управління даною сферою при теоретично оптимальних значеннях параметрів. На основі моделі управління сферою поводження з твердими відходами сформовано алгоритм визначення оптимальних управлінських стратегій і механізмів їх реалізації, який дозволяє вирішувати поставлені задачі оптимізації розвитку сфери поводження з відходами при заданій множині змінних і параметрів стану системи для конкретного типу життєвого циклу даної сфери. Обгрунтовано практичне використання даної моделі на прикладі Полтавської області на основі оптимізації трьох цільових функцій: екологічний ризик здоров’ю населеннявід сфери поводження з ТВ; максимамізацію прибутку при мінімальних вкладеннях у дану сферу; енергоємності системи поводження з відходами.

Ключові слова: сфера поводження з твердими відходами, оптимізаційна модель, регіон, вторинні ресурси, екологічна безпека, сталий розвиток.

Literatire

 1. Реймерс Н. Ф. Природопользование / Н. Ф. Реймерс. – М.: Мысль,1990. – 424 с.
 2. Amos R. Waste-rock hydrogeology and geochemistry / R. Amos, D. Blowes, B. Bailey, D. Sego //Appl. Geochem. – 2015. – 57. – P. 140–156.
 3. Powell J. Estimates of solid waste disposal rates and reduction targets for landfill gas emissions /J.Powell, T. Townsend, J. Zimmerman // Nat. Clim. Change. – 2016. –6(2). – P. 162–165.
 4. Gupta N. A review on current status of municipal solid waste management in India / N. Gupta, K. Yadav, V.Kumar // J. Environ. Sci. – 2015. – 34. – P. 145-149.
 5. Singh C. Estimating Potential Methane Emission from Municipal Solid Waste and a Site Suitability Analysis of Existing Landfills in Delhi, India / Singh, A. Kumar, S. Roy // Technol.– 2017. – 5(4). – P. 62–68.
 6. Dmitrienko M. Experimental evaluation of main emissions during coal processing waste combustion /M.Dmitrienko, J. Legros, P. Strizhak // Environmental Pollution. – 2017. – 233. – P. 299-305.
 7. Il H. Pollution level and reusability of the waste soil generated from demolition of a rural railway / H.Il, N. Gui, H. Jee //. Environmental Pollution. – 2018. – 240. – P. 867-874.
 8. Yunjiang Y. Effects of ambient air pollution from municipal solid waste landfill on children’s non-specific immunity and respiratory health / Y. Yunjiang, Y. Ziling, ,S. Peng, L. Bigui // Environmental Pollution. – 2018. – 236. – P. 382-390.
 9. ВагинВ.С. Комплексное управление жизненным циклом ТБО в регионе: понятийно-терминологические и методологические основы концепции: монография / В. С. Вагин. – Ростов-н/Д: Из-во СКНЦВШ, 2004. – 111 с.
 10. БуркинскийБ.В. Экономико-экологические основы регионального природопользования и развития / Б. В. Буркинский, В. Н. Степанов, С. К. Харичков. − Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 2005. – 575 с.
 11. РудькоГ.І. Землелогія. Еколого-ресурна безпека Землі: монографія / Г. І. Рудько, О. М. Адаменко. – Київ: Вид-во «Академпрес», 2009. – 512 с.
 12. Самойлік М. С. Еколого-енергетична оцінка життєвого циклу твердих відходів на регіональному рівні / М. С. Самойлік, П. В. Писаренко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – Серія «Економіка, аграрний менеджмент, бізнес». – 2014. – Вип. 200. – Ч. 1. – С.267 – 275.
 13. Онищенко В. О. Теоретико-методологічні засади управління сферою поводження з твердими відходами на регіональному рівні: монографія / В. О. Онищенко, М. С. Самойлік. – Полтава: ПолтНТУ, 2013. – 524 с.
 14. 14. Cайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
 15. Регіональна програма охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки з урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської області [В. О. Онищенко, Ю. С. Голік, О. Е. Ілляш та ін.]. – Полтава: Полтавський літератор, 2012. – 164 с.
 16. Самойлік М. С. Економіко-екологічні оптимальні стратегії управління системою поводження з твердими відходами регіону / М. С. Самойлік // Проблеми економіки. – 2014. – №1. – С. 343 – 349.

Статтю було отримано 20.05.2018