Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Моніторинг і контроль у системі економічної науки і практики діяльності підприємств

УДК 658. 14

ІВАНЧЕНКОВА Л. В.,
кандидат економічних наук, доцент
Одеська національна академія харчових технологій

Анотація

Розглянуто наукові аспекти моніторингу і контролю фінансово-економічної діяльності підприємств у системі економічної науки і практики їх діяльності. Доведено, що моніторинг і контроль, як одна з функцій управління на підприємствах, являє собою систему спостереження й перевірки процесу функціонування й фактичного стану керованого об’єкта з метою оцінити обґрунтованість й ефективність прийнятих управлінських рішень і результати їх виконання, виявити відхилення від вимог цих рішень, усунути несприятливі ситуації й сигналізувати про це керівництво підприємства.

Ключові слова: діагностика, моніторинг і контроль, фінансово-економічна діяльність, прийняття рішень, управлінські рішення.

Література

 1. Кривов’язюк І. В. Антикризове управління підприємством : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / І. В. Кривов’язюк. – К. : Кондор, 2008. – 366 с.
 2. Білошкурський М. В. Деякі особливості діагностики кризового стану підприємства / М. В. Білошкурський // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 3 (45). – С. 85–89.
 3. Стельмащук Ю. А. Методи діагностики фінансового стану і схильності підприємства до банкрутства / Ю. А. Стельмащук // Економіка АПК. – 2007. – № 2. – С. 78–86.
 4. Bazilinska O. Financial diagnostics of enterprise / O. Bazilinska // Києво-Могилянська академія. Наукові записки. – 2007. – Т. 68. – С. 3–6. – (Серія: Економічні науки).
 5. Оцінка і діагностика фінансової стійкості підприємства: монографія / М. О. Кизим, В. А. Забродський, В. А. Зінченко, Ю. С. Копчак. – Харків : Інжек, 2003. – 144 с.1.
 6. Брюховецкая Н. Е. Теоретические аспекты решения задач диагностики результатов деятельности промышленных предприятий / Н. Е. Брюховецкая // Бизнес Информ : Научный информационный журнал. Харків: ХНЕУ, 2008. – № 10. – С. 73–75.
 7. Іващенко О. В. Діагностика банкрутства підприємства / О. В. Іващенко, О. І. Крисак // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2006. – №5. – С. 129–131.
 8. Плотніков О. В. Фінансовий менеджмент у транснаціональних корпораціях : навчальний посібник / О. В. Плотніков. – К. : Кондор, 2004. – 252 с.
 9. Остапенко О. М. Сутність та особливості управління підприємствами в умовах кризи / О. М. Остапенко // Держава та регіони. – 2006. – № 6. – С. 226–229. – (Серія: Економічні науки).
 10. Герасимчук З. В. Фінансовий менеджмент : навчальний посібник / З. В. Герасимчук, І. М. Вахович. – [вид. 2-ге перероблене і доповнене]. – Луцьк : Надстир’я, 2007. – 412 с.
 11. Хотомлянський О. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства на основі використання матричних моделей / О.Хотомлянський, Т.Черната, Г. Северина // Економіка України. – 2003. – №3. – С. 35–41.
 12. КолісникЮ.О. Використання нейронних мереж у моделюванні фінансово-господарської діяльності підприємства / Ю. О. Колісник // Держава та регіони. – 2007. – № 4. – С. 98–102. – (Серія: Економіка та підприємництво).
 13. РябушкаЛ.Б. Аналіз фінансової стійкості підприємства в умовах нестабільності економічного розвитку/ Л. Б. Рябушка. Д. В. Веремчук // Економічні науки. Серія „Економіка та менеджмент” : [зб. наук. праць ЛНТУ / відп. ред. Герасимчук З. В.] – Луцьк, 2009. – Вип. 5 (18). – С. 190–203.
 14. КостьЯ.О. Генезис поняття „фінансова діагностика” в сучасній економічній теорії / Я. О. Кость // Економіка. Менеджмент і маркетинг невиробничої сфери: теорія, практика, перспективи : міжнар. наук.-практ. конф. : зб. тез доповідей. – Ялта, 2008. – С. 45–47.
 15. ЛагодієнкоВ.В. Деякі аспекти організаційно-фінансового забезпечення інноваційного розвитку агропромислового виробництва регіону / В. В. Лагодієнко // Фінансові механізми сталого економічного розвитку: [зб. наук. Праць ХІБМ]. – Харків: ХІБМ, -2007. – С. 100-103.

Статтю було отримано 12.06.2018